Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Shi Jinxiu]

石錦繡(約1808-約1855)﹐女﹐字彤霞﹐會稽人(今浙江紹興)。Related Materials: 著有 碧桃花館詞。小檀欒室閨秀詞鈔﹐(徐乃昌)閨秀詞鈔有著錄。有黃家駒、周長森、劉世墀、黃淦、黃元坤、劉玉懷、范軧衡序,陳棟撰傳。

Search the China Biographical Database for further information on Shi Jinxiu

[hide details]
[ Individual collections in this database authored by 石錦繡 Shi Jinxiu ]
碧桃花館詩鈔:一卷, 繡餘閣詩草:一卷(清石錦繡撰)。同治五年(1866)刻本
Bi tao hua guan shi chao:1 juan, Xiu yu ge shi cao:1 juan (Shi Jinxiu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 石錦繡 Shi Jinxiu )
[ anthologies in this database containing works by 石錦繡 Shi Jinxiu ]
閨秀詞鈔﹕十六卷(清徐乃昌輯)。清宣統元年(1909)小檀欒室刻本。
Gui xiu ci chao: 16 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 石錦繡 Shi Jinxiu )
[ remarks and biographies on 石錦繡 Shi Jinxiu ]
《歷代婦女著作考》 P. 270 著錄 作者: 胡文楷
石錦繡[略傳] Shi Jinxiu [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 徐乃昌 Xu Naichang

[show texts (135 texts)]

( Back )