Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Shi Jinxiu]

石錦繡(約1808-約1855)﹐女﹐字彤霞﹐會稽人(今浙江紹興)。Related Materials: 著有 碧桃花館詞。小檀欒室閨秀詞鈔﹐(徐乃昌)閨秀詞鈔有著錄。有黃家駒、周長森、劉世墀、黃淦、黃元坤、劉玉懷、范軧衡序,陳棟撰傳。

Search the China Biographical Database for further information on Shi Jinxiu

[show details]

[hide texts]
Writings of 石錦繡 Shi Jinxiu﹕
In 閨秀詞鈔﹕十六卷(清徐乃昌輯)。清宣統元年(1909)小檀欒室刻本。 Gui xiu ci chao: 16 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty)
詞 ci: 菩薩蠻: Pu sa man 13.16b
In 碧桃花館詩鈔:一卷, 繡餘閣詩草:一卷(清石錦繡撰)。同治五年(1866)刻本 Bi tao hua guan shi chao:1 juan, Xiu yu ge shi cao:1 juan (Shi Jinxiu, Qing dynasty)
詩 shi: 立春 五言律時年十五歲: Li chun wu yan lü shi nian shi wu sui 1.1a
詩 shi: 端陽: Duan yang 1.1a
詩 shi: 立秋: Li qiu 1.1a
詩 shi: 重九: Chong jiu 1.1b
詩 shi: 春寒 七絕: Chun han qi jue 1.1b
詩 shi: 秋冷: Qiu leng 1.1b
詩 shi: 春困: Chun kun 1.1b
詩 shi: 午睡: Wu shui 1.2a
詩 shi: 倦繡: Juan xiu 1.2a
詩 shi: 曉粧: Xiao zhuang 1.2a
詩 shi: 梧桐 戊子: Wu tong wu zi 1.2a
詩 shi: 芭蕉: Ba jiao 1.2b
詩 shi: 鳳仙: Feng xian 1.2b
詩 shi: 鷄冠: Ji guan 1.2b
詩 shi: 春閨 以雨絲風片煙波畫船排頭以溪西鷄齊啼為韻: Chun gui yi yu si feng pian yan bo hua chuan pai tou yi xi xi ji qi ti wei yun 1.3a
詩 shi: 秋閨 以雲斂晴空氷輪乍湧排頭以樓頭休優愁為韻內用待月西廂下迎風戶半開拂墻花影動疑是玉人來二十字: Qiu gui yi yun lian qing kong bing lun zha yong pai tou yi lou tou xiu you chou wei yun nei yong dai yue xi xiang xia ying feng ban hu kai fu qiang hua ying dong yi shi yu ren lai er shi zi 1.3a
詩 shi: 夜坐 已丑: Ye zuo yi chou 1.3a
詩 shi: 觀書 庚寅: Guan shu geng yin 1.3b
詩 shi: 詠月: Yong yue 1.3b
詩 shi: 評花: Ping hua 1.3b
詩 shi: 壬辰春日登驪臺 家大人命作: Ren chen chun ri deng Li tai jia da ren ming zuo 1.3b
詩 shi: 乙未仲秋留別寅谷弟(二首): Yi wei zhong qiu liu bie Yingu di (er shou) 1.4a
詩 shi: 春日卽事: Chun ri ji shi 1.4a
詩 shi: 夏日卽事: Xia ri ji shi 1.4b
詩 shi: 秋夜卽景: Qiu ye ji jing 1.4b
詩 shi: 冬夜卽景: Dong ye ji jing 1.4b
詩 shi: 咏梅 丙申冬月: Yong mei bing shen dong yue 1.5a
詩 shi: 尋梅: Xun mei 1.5a
詩 shi: 憶梅: Yi mei 1.5a
詩 shi: 惜花春早起 丁酉: Xi hua chun zao qi ding you 1.5b
詩 shi: 愛月夜眠遲: Ai yue ye mian chi 1.5b
詩 shi: 花朝: Hua zhao 1.5b
詩 shi: 又: You 1.5b
詩 shi: 送春: Song chun 1.6a
詩 shi: 又: You 1.6a
詩 shi: 春眠不覺曉: Chun mian bu jue xiao 1.6a
詩 shi: 七夕 戊戌: Qi xi wu xu 1.6b
詩 shi: 又: You 1.6b
詩 shi: 庚子冬月贈別淑貞二小姑: Geng zi dong yue zeng bie Shuzhen er xiao gu 1.6b
135 poem(s) (Page 1 of 3)<< | < | > | >> New Search

( Back )