Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Fan Yu]

范玉﹐清嘉慶人﹐女﹐字素君。Related Materials: 著有 《靈芬館詩集》、《靈芬館詩話》、《金石例補》﹑《詩畫》﹑《唐文粹補遺》。(徐乃昌)閨秀詞鈔有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Fan Yu

[show details]

[hide texts]
Writings of 范玉 Fan Yu﹕
In 閨秀詞鈔﹕十六卷(清徐乃昌輯)。清宣統元年(1909)小檀欒室刻本。 Gui xiu ci chao: 16 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty)
詞 ci: 闌干萬里心: Lan gan wan li xin 10.11a
In 寫韻樓詩集: 五卷(清吳瓊仙撰)。道光十二年(1832)刊本 Xie yun lou shi ji: 5 juan (by Wu Qiongxian, Qing dynasty)
詩 shi: 題輓(三首): Ti wan (san shou) 題輓1b
詩 shi: 附和詩(二首): Fu he shi (er shou) 1.8b
詩 shi: 附和詩(二首): Fu he shi 卷四7b
In 琴韻樓詩:二卷(清胡緣撰)。嘉慶十三年(1808)刻本 Qin yun lou shi: 2 juan (by Hu Yuan, Qing Dynasty)
詩 shi: 題香輪女史木芙蓉便面: Ti Xianglun nü shi mu fu rong bian mian 2.8a
5 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )