Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Chen Shu]

陳書(1660-1736)﹐女﹐字南樓﹐號上元弟子﹐又名南樓老人﹐南匯人(今上海南匯)。Related Materials: 著有 復菴吟稿﹐紡餘閒課。國朝閨秀正始續集﹐聽松樓遺稿﹐名媛詩話﹐碑傳集﹐小黛軒論詩詩﹐蘭閨寶錄有著錄。有陳爾士書後。

Search the China Biographical Database for further information on Chen Shu

[show details]

[hide texts]
Writings of 陳書 Chen Shu﹕
In 國朝閨秀正始續集﹕十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐輓詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十六年(1836)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi xu ji: 10 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, wan ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 題自畫秋葵贈鄒太夫人: Ti zi hua qiu kui zeng Zou tai fu ren 補遺.1b
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )