Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Ren Zhaolin]

任兆麟(?-1796)﹐男﹐字文田﹐號林屋山人﹐又名心齋居士﹐吳縣人(今江蘇吳縣)。Related Materials: 著有 《心斋十种》、《有竹居集》、《毛詩通說三十卷補遺一卷》、《夏小正補注四卷》、《樂譜一卷》、《孟子時事略一卷》、《石鼓文考釋一卷》。有沈纕序﹐江珠跋。

Search the China Biographical Database for further information on Ren Zhaolin

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 任兆麟 Ren Zhaolin ]
吳中女士詩鈔(清任兆麟輯,張滋蘭選)。清乾隆五十四年(1789)刻本
Wu zhong nü shi shi chao (edited by Ren Zhaolin, Qing dynasty)

    簫譜﹕一卷 Xiao pu: 1 juan - (All texts in this collection authored by 任兆麟 Ren Zhaolin )
    清溪詩稿﹕一卷 Qing xi shi gao: 1 juan - (All texts in this collection authored by 任兆麟 Ren Zhaolin )
    兩面樓詩稿﹕一卷 Liang mian lou shi gao: 1 juan - (All texts in this collection authored by 任兆麟 Ren Zhaolin )
    修竹廬吟稿﹕一卷 Xiu zhu lu yin gao: 1 juan - (All texts in this collection authored by 任兆麟 Ren Zhaolin )
    曉春閣詩稿﹕一卷 Xiao chun ge shi ji: 1 juan - (All texts in this collection authored by 任兆麟 Ren Zhaolin )
    愛蘭詩鈔﹕一卷 Ai lan shi chao: 1 juan - (All texts in this collection authored by 任兆麟 Ren Zhaolin )
[ Correspondence, etc. ]
青玉案 Qing yu an  作者﹕沈纕 Shen Xiang
田家雜興和林屋山人作(四首) Tian jia za xing he Linwushanren zuo (si shou)  作者﹕沈纕 Shen Xiang
方正學畫竹讚心齋先生家藏 Fangzheng xue hua zhu zan Xinzhai xian sheng jia cang  作者﹕沈纕 Shen Xiang
題心齋居士小影 Ti Xinzhai ju shi xiao ying  作者﹕沈纕 Shen Xiang
前調[鳳皇臺上憶吹簫] Qian diao[Feng huang tai shang yi chui xiao]  作者﹕江珠 Jiang Zhu
鳳凰臺上憶吹簫 Feng huang tai shang yi chui xiao  作者﹕沈纕 Shen Xiang
濕羅衣 Shi luo yi  作者﹕尤澹僊 You Danxian
青玉案 Qing yu an  作者﹕尤澹僊 You Danxian
鳳皇臺上憶吹簫 Feng huang tai shang yi chui xiao  作者﹕沈纕 Shen Xiang
上西樓 Shang xi lou  作者﹕江珠 Jiang Zhu
百字令 Bai zi ling  作者﹕江珠 Jiang Zhu
青玉案 Qing yu an  作者﹕沈纕 Shen Xiang
百字令 Bai zi ling  作者﹕江珠 Jiang Zhu

[show texts (20 texts)]

( Back )