Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Yang Meigao]

楊渼皋(ca.1820-1884)﹐女﹐字婉蕙﹐連城人(今福建連城)。Related Materials: 著有 榕風樓詩存。福建通志﹐閩川閨秀詩話有著錄。有梁章鉅﹐梁恭辰序。

Search the China Biographical Database for further information on Yang Meigao

[show details]

[hide texts]
Writings of 楊渼皋 Yang Meigao﹕
In 榕風樓詩存:二卷(清楊渼皋撰)。清光緒十年(1884)刻本 Rong feng lou shi cun:2 juan (by Yang Meigao, Qing Dynasty)
詩 shi: 懷二親大人: Huai er qin da ren 1.1a
詩 shi: 呈姑大人: Cheng gu da ren 1.1b
詩 shi: 東園落成敬步舅大人元韻:藤花吟館: Dong yuan luo cheng jing bu jiu da ren yuan yun: Teng hua yin guan 1.1b
詩 shi: 東園落成敬步舅大人元韻:百一峯閣: Dong yuan luo cheng jing bu jiu da ren yuan yun: Bai yi feng ge 1.2a
詩 shi: 東園落成敬步舅大人元韻:榕風樓: Dong yuan luo cheng jing bu jiu da ren yuan yun: Rong feng lou 1.2a
詩 shi: 東園落成敬步舅大人元韻:荔香齋: Dong yuan luo cheng jing bu jiu da ren yuan yun: Li xiang zhai 1.2b
詩 shi: 東園落成敬步舅大人元韻:寶蘭堂: Dong yuan luo cheng jing bu jiu da ren yuan yun: Bao lan tang 1.2b
詩 shi: 東園落成敬步舅大人元韻:曼華精舍: Dong yuan luo cheng jing bu jiu da ren yuan yun: Man hua jing she 1.3a
詩 shi: 東園落成敬步舅大人元韻:瀟碧廊: Dong yuan luo cheng jing bu jiu da ren yuan yun: Xiao bi lang 1.3a
詩 shi: 東園落成敬步舅大人元韻:般若臺: Dong yuan luo cheng jing bu jiu da ren yuan yun: Bo re tai 1.3a
詩 shi: 東園落成敬步舅大人元韻:賓月堂: Dong yuan luo cheng jing bu jiu da ren yuan yun: Bin yue tang 1.3b
詩 shi: 東園落成敬步舅大人元韻:澹囦沼: Dong yuan luo cheng jing bu jiu da ren yuan yun:Dan yuan zhao 1.3b
詩 shi: 東園落成敬步舅大人元韻:小滄浪亭: Dong yuan luo cheng jing bu jiu da ren yuan yun: Xiao cang lang ting 1.4a
詩 shi: 東園落成敬步舅大人元韻:浴佛泉: Dong yuan luo cheng jing bu jiu da ren yuan yun: Yu fo quan 1.4a
詩 shi: 夜月: ye yue 1.4b
詩 shi: 春閨即事: Chun gui ji shi 1.4b
詩 shi: 觀魚: Guan yu 1.5a
詩 shi: 賦得桐葉知閏: Fu de tong ye zhi run 1.5a
詩 shi: 雨後榕風樓望月: Yu hou rong feng lou wang yue 1.5b
詩 shi: 題漁家樂畫冊: Ti yu jia ao hua ce 1.5b
詩 shi: 烹茶: Peng cha 1.6a
詩 shi: 由閔到署省侍述懷: You min dao shu xing shi shu huai 1.6b
詩 shi: 寄懐壽笙壽溥二姑: Ji huai shou sheng shou pu er gu 1.6b
詩 shi: 寄懐婉琴二姊: ji huai Wanqin er zi 1.7a
詩 shi: 除夕思親: chu xi si qin 1.7a
詩 shi: 初晴: Chu qin 1.7b
詩 shi: 臨帖: Lin tie 1.7b
詩 shi: 夫子自都旋署誌喜: Fu zi zi du xuan shu zhi xi 1.8a
詩 shi: 七夕和婉琴二姊韻: 1.8a
詩 shi: 芭蕉扇: Ba jiao shan 1.8b
詩 shi: 佛手: Fo shou 1.8b
詩 shi: 鳳仙花: Feng xian hua 1.9a
詩 shi: 思親: Si qin 1.9b
詩 shi: 雞冠花: Ji guan hua 1.9b
詩 shi: 歸省金陵留別壽研二姑: Gui xing jin ling liu bie shou yan er gu 1.10a
詩 shi: 夜渡衡山: Ye du heng shan 1.10a
詩 shi: 戊戌季秋偕夫子往金陵省侍舟中: Wu xu ji qiu xie fu zi wang jin lin xing shi zhou zhong 1.10b
詩 shi: 過洞庭湖: Guo Dongting hu 1.10b
詩 shi: 隨夫子上焦山: Sui fu zi shang Jiao shan 1.11a
詩 shi: 歸舟曉發: Gui zhou xiao fa 1.11a
詩 shi: 老梅盛開皓月當空與諸嫂同飲於望梅樓和婉琴二姊韻: Lao mei sheng kai hao yue dang kong yu zhu sao tong yin yu Wang mei lou he Wanqin er zi yun 1.11b
詩 shi: 和婉琴二姊送別韻即以留別: He Wanqin er zi song bie yun ji yi liu bie 1.12a
詩 shi: 玉簪花: Yu zan hua 1.12a
詩 shi: 游五詠堂敬和翁大人韻(二首): You wu yong tang jing he weng da ren yun (er shou) 1.12b
詩 shi: 中秋有感: Zhong qiu you gan 1.13a
詩 shi: 聽雨: Ting yu 1.13b
詩 shi: 重陽登高不成: Chong yang deng gao bu cheng 1.13b
詩 shi: 觀鷹揚宴: Guan ying yang yan 1.14a
詩 shi: 邀女伴同集五詠堂放生: Yao nü ban tong ji Wu yong tang fang sheng 1.14a
150 poem(s) (Page 1 of 3)<< | < | > | >> New Search

( Back )