Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Miao Zhusun]

繆珠蓀﹐清咸豐宣统人﹐女﹐字穉青﹐又名霞珍﹐江陰人(今江蘇江陰)。Related Materials: 著有 霞珍詞一卷。江陰縣續志﹐小檀欒室彙刻百家閨秀詞﹐小黛軒論詩詩有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Miao Zhusun

[show details]

[hide texts]
Writings of 繆珠蓀 Miao Zhusun﹕
In 小檀欒室彙刻閨秀詞﹕十集一百種一百卷(清徐乃昌輯)。清光緒二十二年(1896)南陵徐氏刻本。 Xiao tan luan shi hui ke gui xiu ci: 10 ji 100 zhong 100 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty)
詞 ci: 相見歡: Xiang jian huan 1.1a
詞 ci: 十六字令﹕七夕 Shi liu zi ling﹕Qi xi 1.1a
詞 ci: 連理枝: Lian li zhi 1.1a
詞 ci: 南柯子﹕折枝梅紈扇 Nan ke zi﹕Zhe zhi mei wan shan 1.1b
詞 ci: 憶秦娥: Yi qin e 1.1b
詞 ci: 喜遷鶯﹕隨官鄂城憶燕蜀姊妹 Xi qian ying﹕Sui guan Echeng yi Yan Shu zi mei 1.1b
詞 ci: 生查子: Sheng zha zi 1.2a
詞 ci: 醉花間: Zui hua jian 1.2a
詞 ci: 點絳唇: Dian jiang chun 1.2a
詞 ci: 十六字令: Shi liu zi ling 1.2b
詞 ci: 前調[十六字令]: Qian diao [Shi liu zi ling] 1.2b
詞 ci: 轉應曲: Zhuan ying qu 1.3a
詞 ci: 憶秦娥﹕雨窗論畫謾記小詞 Yi qin e﹕Yu chuang lun hua man ji xiao ci 1.3a
詞 ci: 桂殿秋﹕白海棠 Gui dian qiu﹕Bai hai tang 1.3a
詞 ci: 長相思: Chang xiang si 1.3b
詞 ci: 南鄉子﹕題自畫 Nan xiang zi﹕Ti zi hua 1.3b
詞 ci: 菩薩蠻﹕題自畫 Pu sa man﹕Ti zi hua 1.3b
詞 ci: 前調[菩薩蠻]: QIan diao [Pu sa man] 1.4a
詞 ci: 訴衷情: Su zhong qing 1.4b
詞 ci: 醉花陰: Zui hua yin 1.4b
詞 ci: 江南好: Jiang nan hao 1.4b
詞 ci: 桂殿秋﹕銀桂 Gui dian qiu﹕Yin gui 1.5a
詞 ci: 減字木蘭花﹕家書不盡附詞兩闋 Jian zi mu lan hua﹕Jia shu bu jin fu ci liang que 1.5a
詞 ci: 偷聲木蘭花: Tou sheng mu lan hua 1.5a
詞 ci: 南柯子﹕雙拍迴文戲消長日 Nan ke zi﹕Shuang pai hui wen xi xiao chang ri 1.5b
詞 ci: 菩薩蠻: Pu sa man 1.5b
詞 ci: 鷓鵠天: Zhe hu tian 1.6a
詞 ci: 虞美人: Yu mei ren 1.6a
詞 ci: 憶秦娥﹕憶胞妹 Yi qin e﹕Yi bao mei 1.6a
詞 ci: 卜算子: Bu suan zi 1.6b
詞 ci: 四字令: Si zi ling 1.6b
詞 ci: 浣溪沙: Huan xi sha 1.6b
詞 ci: 瑞鷓鴣﹕夏窗戲拍 Rui zhe gu﹕Xia chuang xi pai 1.7a
37 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )