Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ He Shuangqing]

賀雙卿(1715-?)﹐女﹐字秋碧﹐丹陽人(今江蘇丹陽)。Related Materials: 著有 雪壓軒詞一卷。小檀欒室彙刻閨秀詞﹐國朝閨秀正始集﹐小黛軒論詩詩﹐閨秀詞話有著錄。有張壽林序﹐何子荊跋。

Search the China Biographical Database for further information on He Shuangqing

[show details]

[hide texts]
Writings of 賀雙卿 He Shuangqing﹕
In 國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 古詩: Gu shi 17.2b
詩 shi: 病後(四首): Bing hou 17.2b
In 小檀欒室彙刻閨秀詞﹕十集一百種一百卷(清徐乃昌輯)。清光緒二十二年(1896)南陵徐氏刻本。 Xiao tan luan shi hui ke gui xiu ci: 10 ji 100 zhong 100 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty)
詞 ci: 浣溪紗: Huan xi sha 1.1a
詞 ci: 望江南: Wang jiang nan 1.1a
詞 ci: 前調[望江南]: Qian diao [Wang jiang nan] 1.1a
詞 ci: 玉京秋﹕自題種瓜小影 Yu jing qiu﹕Zi ti zhong gua xiao ying 1.1b
詞 ci: 二郎神﹕鞠花 Er lang shen﹕Ju hua 1.1b
詞 ci: 孤鸞: Gu luan 1.2a
詞 ci: 惜黃花慢﹕孤雁 Xi huang hua man﹕Gu yan 1.2a
詞 ci: 鳳凰臺上憶吹簫﹕殘鐙 Feng huang tai shang yi chui xiao﹕Can deng 1.2b
詞 ci: 薄幸﹕詠瘧 Bo xing﹕Yong nüe 1.3a
詞 ci: 混羅衣: Hun luo yi 1.3b
詞 ci: 太常引: Tai chang yin 1.3b
詞 ci: 摸魚兒: Mo yu er 1.3b
詞 ci: 鳳凰臺上憶吹簫: Feng huang tai shang yi chui xiao 1.4a
詞 ci: 春從天上來﹕梅花 Chun cong tian shang lai﹕Mei hua 1.4a
詞 ci: 前調[春從天上來]﹕餉耕 Qian diao [Chun cong tian shang lai]﹕Xiang geng 1.4b
詞 ci: 一剪梅: Yi jian mei 1.5a
In 歷代名媛書簡:八卷(民國王秀琴編集,胡文楷選訂)。商務印書館發行, 中華民國三十年(1941)四月初版 Li dai ming yuan shu jian: 8 juan (Compiled by Wang Xiuqin and edited by Hu Wenkai, Republican period)
文﹕書信 Wen: Shu xin: 與舅書: Yu jiu shu Page 192
文﹕書信 Wen: Shu xin: 致段玉函書: Zhi Duan Yuhan shu Page 192
20 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )