Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Qu Huixiang]

屈蕙纕(1862-?)﹐女﹐字逸珊﹐臨海人(今浙江臨海)。Related Materials: 著有 含青閣詩草三卷詩餘一卷。閨籍經眼錄﹐小檀欒室彙刻百家閨秀詞﹐小黛軒論詩詩﹐閨秀詞話有著錄。有樊增祥﹐陳祖綬﹐冒文蘅題辭。

Search the China Biographical Database for further information on Qu Huixiang

[show details]

[hide texts]
Writings of 屈蕙纕 Qu Huixiang﹕
In 小檀欒室彙刻閨秀詞﹕十集一百種一百卷(清徐乃昌輯)。清光緒二十二年(1896)南陵徐氏刻本。 Xiao tan luan shi hui ke gui xiu ci: 10 ji 100 zhong 100 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty)
詞 ci: 減蘭﹕龢黍薌詞韻 Jian lan﹕He Shu xiang ci yun 含青閣詩餘.1a
詞 ci: 浪淘沙﹕龢雲姉韻 Lang tao sha﹕He Yun zi yun 含青閣詩餘.1a
詞 ci: 臨江僊: Lin jiang xian 含青閣詩餘.1b
詞 ci: 菩薩蠻: Pu sa man 含青閣詩餘.1b
詞 ci: 金鳳鉤﹕旾萛感賦 Jin feng gou﹕Chun mu gan fu 含青閣詩餘.1b
詞 ci: 步蟾宮﹕題江干送別圖 Bu chan gong﹕Ti Jiang gan song bie tu 含青閣詩餘.2a
詞 ci: 迎春樂﹕題雲姉吟槑圖 Ying chun le﹕Ti Yun zi Yin mei tu 含青閣詩餘.2a
詞 ci: 金縷曲﹕旾陰 Jin lü qu﹕Chun yin 含青閣詩餘.2b
詞 ci: 卜算子﹕龢夫容秌水詞韻 Bu suan zi﹕He Fu rong qiu shui ci yun 含青閣詩餘.2b
詞 ci: 菩薩蠻﹕龢韻 Pu sa man﹕He yun 含青閣詩餘.3a
詞 ci: 高陽臺﹕龢秌日泛舟湖上用玉田旾感韻 Gao yang tai﹕He qiu ri fan zhou hu shang yong Yutian Chun gan yun 含青閣詩餘.3b
詞 ci: 前調[高陽臺]﹕寄懷雲姉疊前韻 Qian diao[Gao yang tai]﹕Ji huai Yun zi die qian yun 含青閣詩餘.4a
詞 ci: 金縷曲﹕送外 Jin lü qu﹕Song wai 含青閣詩餘.4a
詞 ci: 前調[金縷曲]﹕寄外疊前韻 Qian diao[Jin lü qu]﹕Ji wai die quan yun 含青閣詩餘.4b
詞 ci: 前調[金縷曲]﹕寄外三疊前韻 Qian diao[Jin lü qu]﹕Ji wai san die qian yun 含青閣詩餘.5a
詞 ci: 減蘭﹕楊花龢夫子韻 Jian lan﹕Yang hua he fu zi yun 含青閣詩餘.5b
詞 ci: 菩薩蠻﹕懷李楚娟如妹 Pu sa man﹕Huai Li Chujuan ru mei 含青閣詩餘.5b
詞 ci: 前調[菩薩蠻]﹕春日偶成 Qian diao [Pu sa man]﹕Chun ri ou cheng 含青閣詩餘.6a
詞 ci: 高陽臺﹕秋桺三疊前韻 Gao yang tai﹕Qiu liu san die qian yun 含青閣詩餘.6a
詞 ci: 菩薩蠻﹕早秋偶成 Pu sa man﹕Zao qiu ou cheng 含青閣詩餘.6b
詞 ci: 醉花陰: Zui hua yin 含青閣詩餘.6b
詞 ci: 一萼紅﹕秋花 Yi e hong﹕Qiu hua 含青閣詩餘.6b
詞 ci: 高陽臺﹕題湖山尋夢圖四疊前韻 Gao yang tai﹕Ti Hu shan xun meng tu si die qian yun 含青閣詩餘.7a
詞 ci: 望湘人﹕秋蘭 Wang xiang ren﹕Qiu lan 含青閣詩餘.7b
詞 ci: 鵲橋僊﹕七夕 Que qiao xian﹕Qi xi 含青閣詩餘.8a
詞 ci: 菩薩蠻﹕桃源圖為程清泉先生題 Pu sa man﹕Tao yuan tu wei Cheng Qingquan xian sheng ti 含青閣詩餘.8a
詞 ci: 望江南﹕溪堂對月 Wang jiang nan﹕Xi tang dui yue 含青閣詩餘.8b
詞 ci: 高陽臺﹕春日泛舟西湖五疊前韻 Gao yang tai﹕Chun ri fan zhou Xi Hu wu die qian yun 含青閣詩餘.8b
詞 ci: 菩薩蠻﹕冬夜 Pu sa man﹕Dong ye 含青閣詩餘.9a
詞 ci: 如此江山﹕為李藝淵觀詧題姚簡叔潯陽琵琶圖次集中題舩山詩畫冊韻 Ru ci jiang shan﹕Wei Li Yiyuan guan cha ti Yao Jianshu Xunyang pi pa tu ci ji zhong ti Chuan shan shi hua ce yun 含青閣詩餘.9a
詞 ci: 望江南﹕對鏡 Wang jiang nan﹕Dui jing 含青閣詩餘.9b
詞 ci: 相見歡: Xiang jian huan 含青閣詩餘.9b
詞 ci: 情久長﹕龢外閏午日追悼韻 Qing jiu chang﹕He wai run wu ri zhui dao yun 含青閣詩餘.10a
詞 ci: 長亭怨慢﹕又龢外絮字韻 Chang ting yuan man﹕You he wai xu zi yun 含青閣詩餘.10a
詞 ci: 踏莎行﹕珮卿夫人賜題一詞龢韻答謝 Tai sha xing﹕Peiqing fu ren ci ti yi ci he yun da xie 含青閣詩餘.10b
In 古歡室詩集:三卷﹐詞集﹕一卷(清曾懿撰)。清光緖三十三年(1907)刻本。 Gu huan shi shi ji: 3 juan, ci ji:1 juan (by Zeng Yi, Qing dynasty)
文﹕序 Wen: Xu: 屈蕙纕序: Qu Huixiang xu 序.7a
In 古歡室集:詩三卷,詞一卷,醫學篇二卷,女學篇一卷,中饋錄一卷(清曽懿撰)。清光緖三十三年(1907)刻本。 Gu huan shi ji: shi 3 juan, ci 1 juan, yi xue pian: 2 juan, nü xue pian 1 juan, zhong kui lu 1 juan (by Zeng Yi, Qing dynasty)
文﹕序 Wen: Xu: 屈蕙纕序: Qu Huixiang xu 序.7a
In 天球遺稿:一卷(清朱球撰)。清光緒間(1875-1908)刻本 Tian qiu yi gao: 1 juan (By Zhu Qiu, Qing dynasty)
詩 shi: 附和作: Fu he zuo 稿.4a
In 含青閣詩草:三卷,詩餘:一卷(清屈蕙纕撰)。清光緒間(1875-1908)刊本 Han qing ge shi cao:3 juan,Shi yu:1 juan(by Qu Huixiang, Qing Dynasty)
詩 shi: 暮春卽景: Mu chun ji jing 1.1a
詩 shi: 中秋對月有感: Zhong qiu dui yue you gan 1.1a
詩 shi: 落葉二首: Luo ye er shou 1.1a
詩 shi: 病中口占二首: Bing zhong kou zhan er shou 1.1b
詩 shi: 十一月十五夜: Shi yi yue shi wu ye 1.1b
詩 shi: 和雲姊春日有懷元韻: He Yun zi Chun ri you huai yuan yun 1.2a
詩 shi: 夏夜納涼有懷雲姊: Xia ye na liang you huai Yun Zi 1.2a
詩 shi: 蛺蝶: Jia die 1.2a
詩 shi: 卽景偶吟: Ji jing ou yin 1.2b
詩 shi: 同霞卿姊散步二首: Tong Xiaqing zi san bu er shou 1.2b
詩 shi: 留別霞姊二首: Liu bie Xia zi er shou 1.3a
詩 shi: 口占: Kou zhan 1.3a
267 poem(s) (Page 1 of 6)<< | < | > | >> New Search

( Back )