Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Qian Fenglun]

錢鳳綸﹐清康熙人﹐女﹐字雲儀﹐錢塘人(今浙江杭州)。Related Materials: 著有 《古香樓集四卷》《散花灘集》。杭州府志﹐擷芳集﹐北京圖書館善本書目﹐見山樓墨話﹐國朝閨閣詩鈔﹐國朝閨秀正始集﹐小檀欒室彙刻百家閨秀詞﹐小黛軒論詩詩﹐閨秀詞話﹐名媛尺牘有著錄。有錢肇修﹐黃弘修﹐毛際可﹐顧若璞序。

Search the China Biographical Database for further information on Qian Fenglun

[show details]

[hide texts]
Writings of 錢鳳綸 Qian Fenglun﹕
In 國朝閨閣詩鈔﹕一百種一百卷(清蔡殿齊輯)。清道光二十四年(1844)刻本。 Guo chao gui ge shi chao: 100 zhong 100 juan (edited by Cai Dianqi, Qing dynasty)
詩 shi: 冬日讌柴季嫻宅: Dong ri yan Chai Jixian zhai 2.18a
詩 shi: 哭伯兄: Ku bo xiong 2.18b
詩 shi: 迎燕曲: Ying yan qu 2.18b
詩 shi: 關山月: Guan shan yue 2.19a
詩 shi: 美人梳頭歌: Mei ren shu tou ge 2.19b
詩 shi: 玉津園懷古: Yu jin yuan huai gu 2.19b
詩 shi: 奉和母氏謁武侯祠: Feng he mu shi ye Wu hou ci 2.20a
詩 shi: 秋日簡亞清: Qiu ri jian Yaqing 2.20b
詩 shi: 秋日憶長兄雪原客豫章: Qiu ri yi zhang xiong Xueyuan ke Yuzhang 2.21a
詩 shi: 西窗寒詠: Xi chuang han yong 2.21a
詩 shi: 採蓮曲二首: Cai lian qu er shou 2.21b
In 國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 美人梳頭歌: Mei ren shu tou ge 4.6b
詩 shi: 哭伯兄: Ku bo xiong 4.6b
In 小檀欒室彙刻閨秀詞﹕十集一百種一百卷(清徐乃昌輯)。清光緒二十二年(1896)南陵徐氏刻本。 Xiao tan luan shi hui ke gui xiu ci: 10 ji 100 zhong 100 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty)
詞 ci: 憶王孫﹕與顧仲楣對弈 Yi wang sun﹕Yu Gu Zhongmei dui yi 古香樓詞.1a
詞 ci: 柳枝﹕雨後海棠 Liu zhi﹕Yu hou hai tang 古香樓詞.1a
詞 ci: 愁倚蘭令﹕哭柔嘉姉 Chou yi lan ling﹕Ku Roujia zi 古香樓詞.1a
詞 ci: 浣溪沙﹕偶題 Huan xi sha﹕Ou ti 古香樓詞.1b
詞 ci: 菩薩蠻﹕早旾湖頭掃墓 Pu sa man﹕Zao chun hu tou sao mu 古香樓詞.1b
詞 ci: 眼兒媚﹕與雙成弟婦雨窗話別 Yan er mei﹕Yu Shuangcheng di fu yu chuang hua bie 古香樓詞.2a
詞 ci: 海棠旾﹕立旾日作 Hai tang chun﹕Li chun ri zuo 古香樓詞.2a
詞 ci: 清平樂﹕與柔嘉娣宿河渚看槑 Qing ping le﹕Yu Roujia di su he zhu kan mei 古香樓詞.2b
詞 ci: 眉峰碧﹕旾日與亞清弈 Mei feng bi﹕Chun ri yu Yaqing yi 古香樓詞.2b
詞 ci: 攤破浣溪沙﹕懷亞清 Tan po huan xi sha﹕Huai Yaqing 古香樓詞.3a
詞 ci: 鵲橋仙﹕寄外 Que qiao xian﹕Ji wai 古香樓詞.3a
詞 ci: 虞美人﹕本意 Yu mei ren﹕Ben yi 古香樓詞.3b
詞 ci: 踏莎行﹕秌萛雨霽偕柔嘉娣遊河渚 Ta suo xing﹕Qiu mu yu ji xie Roujia di you he zhu 古香樓詞.3b
詞 ci: 前調[踏莎行]﹕秌日偕馮又令過米山堂時予新痛亡姪又令復傷仲子感賦 Qian diao[Ta suo xing]﹕Qiu ri xie Feng Youling guo Mi shan tang shi yu xin tong wang zhi Youling fu shang zhong zi gan fu 古香樓詞.3b
詞 ci: 鵲踏枝﹕寄長嫂查楣思 Que ta zhi﹕Ji zhang sao Zha Meisi 古香樓詞.4a
詞 ci: 鳳棲梧﹕旾游 Feng qi wu﹕Chun you 古香樓詞.4a
詞 ci: 傳旾玉女: Chuan chun yu nü 古香樓詞.4b
詞 ci: 滿江紅﹕庚午五日哭母 Man jiang hong﹕Geng wu wu ri ku mu 古香樓詞.4b
詞 ci: 滿庭芳﹕湖莊觀遊女 Man ting fang﹕Hu zhuang guan you nü 古香樓詞.5a
詞 ci: 燭影搖紅﹕送幼鯤弟北上 Zhu ying yao hong﹕Song Youkun di bei shang 古香樓詞.5b
詞 ci: 孤鸞﹕為林寅三表兄咏孤雁時嫂重楣新沒 Gu luan﹕Wei Linyin san biao xiong yong gu yan shi sao Chongmei xin mo 古香樓詞.5b
詞 ci: 換巢鸞鳳﹕送顧啟姬之燕京 Huan chao luan feng﹕Song Gu Qiji zhi Yanjing 古香樓詞.6a
詞 ci: 水龍吟﹕懷柴季嫻表嫂兼謝畫槑 Shui long yin﹕Huai Chai Jixian biao sao jian xie hua mei 古香樓詞.6b
詞 ci: 綺羅香﹕初夏偕同社壽季嫻凝香室讌集別後賦謝 Qi luo xiang﹕Chu xia xie tong she shou Jixian Ning xiang shi yan ji bie hou fu xie 古香樓詞.6b
In 名媛尺牘(清靜寄東軒輯)。清雍正乾隆(1722-1795)刻本 Ming yuan chi du (by Jingji Dongxuan, Qing dynasty)
文﹕書信 Wen: Shu xin: 與嬸母馮夫人: Yu shen mu Feng fu ren 2.27a
文﹕書信 Wen: Shu xin: 又與馮夫人書: You yu Feng fu ren shu 2.27a
In 歷代名媛書簡:八卷(民國王秀琴編集,胡文楷選訂)。商務印書館發行, 中華民國三十年(1941)四月初版 Li dai ming yuan shu jian: 8 juan (Compiled by Wang Xiuqin and edited by Hu Wenkai, Republican period)
文﹕書信 Wen: Shu xin: 與嬸母馮夫人: Yu shen mu Feng fu ren Page 150
文﹕書信 Wen: Shu xin: 又與馮夫人書: You yu Feng fu ren shu Page 150
In 歷代名媛文苑簡編:二卷(民國王秀琴編,胡文楷選訂)。商務印書館民國三十六年(1947)二月初版 Li da ming yuan wen yuan jian bian: 2 juan (edited by Wang Xiuqin, Hu Wenkai, Republican period)
文﹕文 Wen: Wen: 彤管箴并序: Tong guan zhen bing xu Page 265
42 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )