Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Yu Xiusun]

俞繡孫(1849-1882)﹐女﹐字䋛裳﹐又名俞綵裳﹐德清人(今浙江德清)。Related Materials: 著有 《慧福樓詞一卷》。杭州府志﹐春在堂叢書﹐小檀欒室彙刻百家閨秀詞﹐小黛軒論詩詩﹐閨秀詞話有著錄。有俞樾序。

Search the China Biographical Database for further information on Yu Xiusun

[show details]

[hide texts]
Writings of 俞繡孫 Yu Xiusun﹕
In 蓮因室詩集﹕二卷﹐詞集﹕一卷(清鄭蘭孫撰)。清光緒元年(1875)刻本 Lian yin shi shi ji: 2 juan, ci ji:1 juan (by Zheng Lansun, Qing dynasty)
詩 shi: 奉題蓮因室遺集(四首): Feng ti Lian yin shi yi ji 題辭.7b
詞 ci: 蝶戀花: Die lian hua 題辭.8a
In 小檀欒室彙刻閨秀詞﹕十集一百種一百卷(清徐乃昌輯)。清光緒二十二年(1896)南陵徐氏刻本。 Xiao tan luan shi hui ke gui xiu ci: 10 ji 100 zhong 100 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty)
詞 ci: 解語花﹕詠牡丹 Jie yu hua﹕Yong mu dan 慧福樓詞.1a
詞 ci: 高陽臺﹕詠水仙 Gao yang tai﹕Yong shui xian 慧福樓詞.1a
詞 ci: 齊天樂﹕旾雪 Qi tian le﹕Chun xue 慧福樓詞.1b
詞 ci: 江城子﹕落槑 Jiang cheng zi﹕Luo mei 慧福樓詞.2a
詞 ci: 南廔令﹕自題小影兼懷侍蘐仲蘐小姑 Nan lou ling﹕Zi ti xiao ying jian huai Shixuan Zhongxuan xiao gu 慧福樓詞.2a
詞 ci: 祝英臺近﹕靜壹主人宴飲湖上折槑花數枝而歸憶季英仲嫂瀕行時欲作湖上游束裝不杲對花惜別不禁黯然以此寄之 Zhu ying tai jin﹕Jingyizhuren yan yin hu shang zhe mei hua shu zhi er gui yi Jiying zhong sao pin xing shi yu zuo hu shang you su zhuang bu gao dui hua xi bie bu jin an ran yi ci ji zhi 慧福樓詞.2b
詞 ci: 如夢令: Ru meng ling 慧福樓詞.2b
詞 ci: 摸魚兒﹕寄懷侍蘐小姑 Mo yu er﹕Ji huai Shixuan xiao gu 慧福樓詞.3a
詞 ci: 聲聲慢﹕寄懷仲蘐小姑 Sheng sheng man﹕Ji huai Zhongxuan xiao gu 慧福樓詞.3a
詞 ci: 虞美人﹕前題[寄懷仲蘐小姑] Yu mei ren﹕Qian ti[Ji huai Zhongxuan xiao gu] 慧福樓詞.3b
詞 ci: 長亭怨慢﹕旾萛隨家大人返吳下靜壹主人坐小舟送至城外賦南浦一闋見贈別後舟窗無事因倚此調寄之 Chang ting yuan man﹕Chun mu sui jia da ren fan Wu xia Jingyizhuren zuo xiao zhou song zhi cheng wai fu Nan pu yi que jian zeng bie hou zhou chuang wu shi yin yi ci diao ji zhi 慧福樓詞.3b
詞 ci: 洞僊歌﹕寄靜壹主人 Dong xian ge﹕Ji Jingyizhuren 慧福樓詞.4a
詞 ci: 浪淘沙: Lang tao sha 慧福樓詞.4b
詞 ci: 前調[浪淘沙]﹕七夕 Qian diao[Lang tao sha]﹕Qi xi 慧福樓詞.4b
詞 ci: 青玉案: Qing yu an 慧福樓詞.5a
In 閨秀正始再續集(民國單士釐輯)。民國元年(1911)活字印本 Gui xiu zheng shi zai xu ji
詩 shi: 入都叩別家大人: Ru du kou bie jia da ren 三.31b
In 慧福樓幸草: 一卷(清俞繡孫撰)。光緒九年癸未(1883)蘇州刊本 Hui fu lou xing cao: yi juan (Qing Yu Xiusun zhuan)
詩 shi: 寄呈家嚴慈: Ji cheng jia yan ci 1.1a
詩 shi: 有感示外子靜壹齋主人: You gan shi wai zi Jing yi zhai zhu ren 1.1a
詩 shi: 靜壹齋主人自極樂寺折歸海棠數枝對之有作: Jing yi zhai zhu ren zi Ji le si zhe gui hai tang shu zhi dui zhi you zuo 1.1b
詩 shi: 游天甯寺: You Tian ning si 1.1b
詩 shi: 聞松泉大兄應省試歿於杭州寓次哭之以詩(二首): Wen Songquan da xiong ying sheng shi mo yu Hangzhou yu ci ku zhi yi shi (er shou) 1.1b
詩 shi: 靜壹主人秋闈報罷詩以慰之: Jing yi zhu ren qiu wei bao ba shi yi wei zhi 1.2a
詩 shi: 感懷四章示靜壹主人(四首): Gan huai si zhang shi Jing yi zhu ren (si shou) 1.2a
詩 shi: 詠菊次靜壹主人韵: Yong ju ci Jing yi zhu ren yun 1.2b
詩 shi: 詠梅次靜壹主人韵: Yong mei ci Jing yi zhu ren yun 1.3a
詩 shi: 春日遊皋園: Chun ri you Gao yuan 1.3a
詩 shi: 靜壹主人賦詩贈別因次其韻: Jing yi zhu ren fu shi zeng bie yin ci qi yun 1.3b
詩 shi: 用家大人吳中唱和集韻贈靜壹主人: Yong jia da ren Wu zhong chang he ji yun zeng Jing yi zhu ren 1.3b
詩 shi: 獨坐: Du zuo 1.3b
詩 shi: 入都叩別家大人: Ru du kou bie jia da ren 1.4a
詩 shi: 秋夜不寐有懷家嚴慈: Qiu ye bu mei you huai jia yan ci 1.4a
詩 shi: 詠水仙花: Yong shui xian hua 1.4a
64 poem(s) (Page 1 of 2)<< | < | > | >> New Search

( Back )