Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Wu Chai]

吳茝(1838-1874)﹐女﹐字珮纕﹐號紉之﹐吳縣人(今江蘇吳縣)。Related Materials: 著有 《佩秋閣詩稿二卷詞稿一卷文稿一卷》。蘇州府志﹐小檀欒室彙刻百家閨秀詞﹐小黛軒論詩詩﹐閨秀詞話有著錄。有許賡颺﹐馮桂芬﹐秦雲﹐汪鶴衢﹐汪芑序﹐潘鍾瑞題辭﹐汪鍾霖跋。

Search the China Biographical Database for further information on Wu Chai

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 吳茝 Wu Chai ]
佩秋閣遺稿﹕二卷﹐詞稿﹕一卷﹐文稿﹕一卷(清吳茝撰)。清光緒十四年(1888)刻本。
Pei qiu ge yi gao: 2 juan, ci gao: 1 juan, wen gao: 1 juan (by Wu Chai, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 吳茝 Wu Chai )
小檀欒室彙刻閨秀詞﹕十集一百種一百卷(清徐乃昌輯)。清光緒二十二年(1896)南陵徐氏刻本。
Xiao tan luan shi hui ke gui xiu ci: 10 ji 100 zhong 100 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty)

    佩秋閣詞﹕一卷 Pei qiu ge ci: 1 juan - (All texts in this collection authored by 吳茝 Wu Chai )
閨秀正始再續集(民國單士釐輯)。民國元年(1911)活字印本
Gui xiu zheng shi zai xu ji
- (All texts in this collection authored by 吳茝 Wu Chai )
歷代名媛文苑簡編:二卷(民國王秀琴編,胡文楷選訂)。商務印書館民國三十六年(1947)二月初版
Li da ming yuan wen yuan jian bian: 2 juan (edited by Wang Xiuqin, Hu Wenkai, Republican period)
- (All texts in this collection authored by 吳茝 Wu Chai )
歷代名媛書簡:八卷(民國王秀琴編集,胡文楷選訂)。商務印書館發行, 中華民國三十年(1941)四月初版
Li dai ming yuan shu jian: 8 juan (Compiled by Wang Xiuqin and edited by Hu Wenkai, Republican period)
- (All texts in this collection authored by 吳茝 Wu Chai )
[ remarks and biographies on 吳茝 Wu Chai ]
《歷代婦女著作考》 P. 312 著錄 作者: 胡文楷
許玉瑑原序 Xu Yuzhuan yuan xu  作者/Author﹕ 許玉瑑 Xu Yuzhuan
馮桂芬原序 Feng Guifen yuan xu  作者/Author﹕ 馮桂芬 Feng Guifen
秦雲序 Qin Yun xu  作者/Author﹕ 秦雲 Qin Yun
汪鶴衢序 Wang Hequ xu  作者/Author﹕ 汪鶴衢 Wang Hequ
汪芑補序 Wang Qi bu xu  作者/Author﹕ 汪芑 Wang Qi
汪鍾霖跋 Wang Zhonglin ba  作者/Author﹕ 汪鍾霖 Wang Zhonglin
論吳茝詞 Lun Wu Chai ci  作者/Author﹕ 雷瑨 Lei Jin
論吳茝詞 Lun Wu Chai ci  作者/Author﹕ 雷瑊 Lei Jian
論吳茝詩 Lun Wu Chai shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
吳茝 Wu Chai  作者/Author﹕ 王秀琴 Wang Xiuqin
吳茝 Wu Chai  作者/Author﹕ 王秀琴 Wang Xiuqin

[show texts (143 texts)]

( Back )