Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Zheng Yunduan]

鄭允端(ca. 1327-ca.1356)﹐女﹐字正淑﹐平江人(今江蘇蘇州)。Related Materials: 著有 肅雝集一卷。江南通志﹐然脂集﹐秘笈第十集﹐四庫全書提要﹐宮閨氏籍藝文考略﹐古今女史﹐歷朝名媛詩詞﹐名媛彙詩﹐名媛詩歸有著錄。有鄭允端﹐杜寅序。

Search the China Biographical Database for further information on Zheng Yunduan

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 鄭允端 Zheng Yunduan ]
歷朝名媛詩詞﹕十二卷(清陸昶輯)。清乾隆三十八年(1773)紅樹樓刻本
Li chao ming yuan shi ci: 12 juan (edited by Lu Chang, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 鄭允端 Zheng Yunduan )
古今女史﹕十二卷﹐詩集﹕八卷﹐附姓氏字里詳節﹕一卷(明趙世杰輯)。明崇禎(1628-1644)問奇閣刻本
Gu jin nü shi: 12 juan, shi ji: 8 juan, fu Xing shi zi li xiang jie: 1 juan (edited by Zhao shijie, Ming dynasty)
- (All texts in this collection authored by 鄭允端 Zheng Yunduan )
名媛彙詩﹕二十卷(明鄭文昂編)。張正岳明泰昌元年(1620)刻本。
Ming yuan hui shi: 20 juan (by Zheng Wenang, Ming dynasty)
- (All texts in this collection authored by 鄭允端 Zheng Yunduan )
名媛詩歸﹕三十六卷(鍾惺點次)。明末(1621-1644)刻本
Ming yuan shi gui: 36 juan (edited by Zhong Xing, Ming dynasty)
- (All texts in this collection authored by 鄭允端 Zheng Yunduan )
宮閨文選:二十六卷,姓氏小錄 : 一卷(清周壽昌輯訂)。道光二十六年(1846)開雕
Gong gui wen xuan: 26 juan, Xing shi xiao lu: 1 juan (edited by Zhou Shouchang)
- (All texts in this collection authored by 鄭允端 Zheng Yunduan )
奩詩泐補:二卷,奩泐續補:三卷(清范端昂輯)。1955年胡氏復寫本
Lian shi le bu:2 juan, Lian le xu bu:2 juan(by Fan Duanang, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 鄭允端 Zheng Yunduan )
歷代名媛文苑簡編:二卷(民國王秀琴編,胡文楷選訂)。商務印書館民國三十六年(1947)二月初版
Li da ming yuan wen yuan jian bian: 2 juan (edited by Wang Xiuqin, Hu Wenkai, Republican period)
- (All texts in this collection authored by 鄭允端 Zheng Yunduan )
[ remarks and biographies on 鄭允端 Zheng Yunduan ]
《歷代婦女著作考》 P. 75 著錄 作者: 胡文楷
鄭允端[略傳] Zheng Yunduan [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 陸昶 Lu Chang
鄭允端[略傳] Zheng Yunduan [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 趙世杰 Zhao Shijie
鄭允端[略傳] Zheng Yunduan [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 鍾惺 Zhong Xing
鄭允端 Zheng Yunduan  作者/Author﹕ 王秀琴 Wang Xiuqin

[show texts (101 texts)]

( Back )