Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Ling Zhiyuan]

凌祉媛(1831-1852)﹐女﹐字茝沅﹐錢塘人(今浙江杭州)。杭州府志﹐小檀欒室彙刻百家閨秀詞﹐小黛軒論詩詩﹐閨秀詞話有著錄。有于克襄﹐高學沅﹐魏謙升﹐高炳麔﹐朱智﹐朱城﹐吳藻﹐關鍈﹐高望曾序﹐金繩武﹐凌譽﹐莊仲方﹐丁丙跋。

Search the China Biographical Database for further information on Ling Zhiyuan

[show details]

[hide texts]
Writings of 凌祉媛 Ling Zhiyuan﹕
In 翠螺閣詩詞稾﹕五卷﹐附舞鏡集﹕一卷(清凌祉媛撰)。清咸豐四年(1854)刻本。 Cui luo ge shi ci gao: 5 juan, fu wu jing ji: 1 juan (by Ling Zhiyuan, Qing dynasty)
詩 shi: 春曉: Chun xiao 詩稿.1.1a
詩 shi: 鐙花: Deng hua 詩稿.1.1a
詩 shi: 寒食口號: Han shi kou hao 詩稿.1.1b
詩 shi: 母命咏新月仿歐陽禁字體: Mu ming yong xin yue fang Ouyang jin zi ti 詩稿.1.1b
詩 shi: 暑齋日暮荷風扇香薄睡半醒偶成短句: Shu zhai ri mu he feng shan xiang bo shui ban xing ou cheng duan ju 詩稿.1.2a
詩 shi: 韜光秋憩: Tao guang qiu qi 詩稿.1.2a
詩 shi: 同人分咏銷寒雜事﹕翻緜: Tong ren fen yong xiao han za shi: Fan mian 詩稿.1.2b
詩 shi: 同人分咏銷寒雜事﹕糊窗: Tong ren fen yong xiao han za shi: Hu chuang 詩稿.1.2b
詩 shi: 自題梅花帳額: Zi ti mei hua zhang e 詩稿.1.3a
詩 shi: 西湖雜詩(十首): Xi Hu za shi 詩稿.1.3b
詩 shi: 天竺進香曲: Tianzhu jin xiang qu 詩稿.1.4b
詩 shi: 破曉憩雲棲洗心亭上: Po xiao qi yun qi Xi xin ting shang 詩稿.1.5a
詩 shi: 時將入梅霖雨初作擁衾忘寐矢口成吟(二首): Shi jiang ru mei lin yu chu zuo yong qin wang mei shi kou cheng yin 詩稿.1.5b
詩 shi: 晚涼: Wan liang 詩稿.1.5b
詩 shi: 聞雁: Wen yan 詩稿.1.5b
詩 shi: 鐙窗展誦方芷齋夫人在璞堂詩集即題簡末: Deng chuang zhan song Fang Zhizhai fu ren Zai pu tang shi ji ji ti jian mo 詩稿.1.6a
詩 shi: 上元節事小樂府﹕還鏡: Shang yuan jie shi xiao yue fu: Huan jing 詩稿.1.6b
詩 shi: 上元節事小樂府﹕撾鼓: Shang yuan jie shi xiao yue fu: Zhua gu 詩稿.1.6b
詩 shi: 上元節事小樂府﹕偷笛: Shang yuan jie shi xiao yue fu: Tou di 詩稿.1.7a
詩 shi: 上元節事小樂府﹕買鐙: Shang yuan jie shi xiao yue fu: Mai deng 詩稿.1.7a
詩 shi: 春日偕孫譜香婣姊家鶴清姊書君妹泛湖即席龢譜香韻: Chun ri xie Sun Puxiang yin zi jia Heqing zi Shujun mei fan hu ji xi he Puxiang yun 詩稿.1.7b
詩 shi: 翠螺閣獨坐有懷譜香疉前韻卻寄: Cui luo ge du zuo you huai Puxiang die qian yun que ji 詩稿.1.8a
詩 shi: 外王母命觀圃中芍藥連日觴咏樂甚謹呈長句: Wai wang mu ming guan pu zhong shao yao lian ri shang yong le shen jin cheng chang ju 詩稿.1.8a
詩 shi: 題梁韻蘭芬蕉窗覓句圖: Ti Liang Yunlan Fen jiao chuang mi ju tu 詩稿.1.8b
詩 shi: 即目: Ji mu 詩稿.1.9a
詩 shi: 西湖竹枝詞(二首): Xi Hu zhu zhi ci 詩稿.1.9a
詩 shi: 秋晚: Qiu wan 詩稿.1.9b
詩 shi: 送叔氏燕庭譽之官吳郡: Song shu shi Yanting Yu zhi guan Wu jun 詩稿.1.9b
詩 shi: 雪凍等伴月冷了圓釀罄甕頭禦寒無策而簷梅一點微逗新紅矣暗香泥人頗慰岑寂因仿稽畱山民三體詩咏之(三首之一): Xue dong deng ban yue leng liao yuan niang qing weng tou yu han wu ce er yan mei yi dian wei dou xin hong yi an xiang ni ren po wei cen ji yin fang Jiliu shan min san ti shi yong zhi 詩稿.1.10a
詩 shi: 雪凍等伴月冷了圓釀罄甕頭禦寒無策而簷梅一點微逗新紅矣暗香泥人頗慰岑寂因仿稽畱山民三體詩咏之(三首之二): Xue dong deng ban yue leng liao yuan niang qing weng tou yu han wu ce er yan mei yi dian wei dou xin hong yi an xiang ni ren po wei cen ji yin fang Jiliu shan min san ti shi yong zhi 詩稿.1.10b
詩 shi: 雪凍等伴月冷了圓釀罄甕頭禦寒無策而簷梅一點微逗新紅矣暗香泥人頗慰岑寂因仿稽畱山民三體詩咏之(三首之三): Xue dong deng ban yue leng liao yuan niang qing weng tou yu han wu ce er yan mei yi dian wei dou xin hong yi an xiang ni ren po wei cen ji yin fang Jiliu shan min san ti shi yong zhi 詩稿.1.10b
詩 shi: 苦寒: Ku han 詩稿.1.11a
詩 shi: 除夕立春口占: Chu xi li chun kou zhan 詩稿.1.11a
詩 shi: 自北郭移寓南園即景有作(二首): Zi bei guo yi yu nan yuan ji jing you zuo 詩稿.2.1a
詩 shi: 春閨(二首): Chun Gui 詩稿.2.1b
詩 shi: 層雲淒黯緜雨泥人花飛滿階春恨如織婢子惜紅戲翦綵絨製掃晴娘以為祝予愛其解事也寵之以詩: Ceng yun qi an mian yu ni ren hua fei man jie chun hen ru zhi bi zi Xihong xi jian cai rong zhi sao qing niang yi wei zhu yu ai qi jie shi ye chong zhi yi shi 詩稿.2.1b
詩 shi: 磨鏡辭: Mo jing ci 詩稿.2.2a
詩 shi: 雨中隨母暨諸姊妹泛舟至皋亭看桃花: Yu zhong sui mu ji zhu zi mei fan zhou zhi Gaoting kan tao hua 詩稿.2.2b
詩 shi: 蘭生弟以蕉扇索題口占二十字寫以澹墨炙麝煤薰之髣髴飛白書頗足供清玩也: Lansheng di yi jiao shan suo ti kou zhan er shi zi xie yi dan mo zhi she mei xun zhi fang fu fei bai shu po zu gong qing wan ye 詩稿.2.3b
詩 shi: 寄懷張沚芳藻馨姊: Ji huai Zhang Zhifang Zaoxin zi 詩稿.2.3b
詩 shi: 十三間樓寫望: Shi san jian lou xie wang 詩稿.2.4a
詩 shi: 歲云秋矣梁間燕子將有去思絮語喃喃昕夕無間豈其不忍別余歸耶爰作小詩以祖其行: Sui yun qiu yi liang jian yan zi jiang you qu si xu yu nan nan xin xi wu jian qi qi bu ren bie yu gui ye yuan zuo xiao shi yi zu qi xing 詩稿.2.4a
詩 shi: 卮言(三首): Zhi yan 詩稿.2.4b
詩 shi: 紅葉(二首): Hong ye 詩稿.2.5a
詩 shi: 贈彈詞女郎筠姑: Zeng tan ci nü lang Yungu 詩稿.2.5b
詩 shi: 賞雪(二首): Shang xue 詩稿.2.6a
詩 shi: 人日小酌即: Ren ri xiao zhuo ji yao fen fu chun shu er zhong: Huang ya jiu 詩稿.3.1a
詩 shi: 人日小酌即: Ren ri xiao zhuo ji yao fen fu chun shu er zhong: Hong lai fu 詩稿.3.1a
詩 shi: 春雨兼旬小園花事盡廢書以破悶即柬薪媛妹吳門: Chun yu jian xun xiao yuan hua shi jin fei shu yi po men ji jian Xinyuan mei Wumen 詩稿.3.1b
詩 shi: 讀袁家三妹合稾感題卷尾: Du Yuan jia san mei he gao gan ti juan wei 詩稿.3.2a
147 poem(s) (Page 1 of 3)<< | < | > | >> New Search

( Back )