Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Xiao Hengzhen]

蕭恆貞﹐清乾隆人﹐女﹐字月樓﹐高安人(今江西高安)。Related Materials: 著有 《月樓琴語一卷》。閨籍經眼錄﹐小檀欒室彙刻百家閨秀詞﹐閨秀詞話有著錄。有周天麟序。

Search the China Biographical Database for further information on Xiao Hengzhen

[hide details]
[ Individual collections in this database authored by 蕭恆貞 Xiao Hengzhen ]
月樓琴語: 一卷(清蕭恆貞撰)。清光緒十七年(1891)石印本
Yue lou qin yu: 1 juan (by Xiao Hengzhen, Qing Dynasty)
- (All texts in this collection authored by 蕭恆貞 Xiao Hengzhen )
[ anthologies in this database containing works by 蕭恆貞 Xiao Hengzhen ]
小檀欒室彙刻閨秀詞﹕十集一百種一百卷(清徐乃昌輯)。清光緒二十二年(1896)南陵徐氏刻本。
Xiao tan luan shi hui ke gui xiu ci: 10 ji 100 zhong 100 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty)

    月樓琴語﹕一卷 Yue lou qin yu: 1 juan - (All texts in this collection authored by 蕭恆貞 Xiao Hengzhen )
[ remarks and biographies on 蕭恆貞 Xiao Hengzhen ]
《歷代婦女著作考》 P. 768 著錄 作者: 胡文楷
論蕭恆貞詞 Lun Xiao Hengzhen ci  作者/Author﹕ 雷瑨 Lei Jin
論蕭恆貞詞 Lun Xiao Hengzhen ci  作者/Author﹕ 雷瑊 Lei Jian
[ Correspondence, etc. ]
石君夫人蕭月樓世妹宿歲在都久欽閨範一朝握手情若同懷因陳短句以申感慕 Shijun fu ren Xiao Yuelou shi mei su sui zai du jiu qin gui fan yi zhao wo shou qing ruo tong huai yin chen duan ju yi shen gan mu  作者﹕左錫嘉 Zuo Xijia
寄懷蕭月樓(三首) Ji huai Xiao Yuelou  作者﹕左錫嘉 Zuo Xijia
寒夜得蕭月樓與烏拉扎桐雲兩夫人書感賦小詩藉以作答 Han ye de Xiao Yuelou yu Wula Zhatongyun liang fu ren shu gan fu xiao shi ji yi zuo da  作者﹕左錫嘉 Zuo Xijia

[show texts (78 texts)]

( Back )