Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Tang Qiyu]

唐其玉﹐清人﹐女﹐字菊圃﹐崑山人(今江蘇崑山)。Related Materials: 著有 夢留吟草。崑新兩縣續修合志﹐國朝閨秀正始續集﹐小黛軒論詩詩有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Tang Qiyu

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 唐其玉 Tang Qiyu ]
國朝閨秀正始續集﹕十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐輓詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十六年(1836)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi xu ji: 10 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, wan ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 唐其玉 Tang Qiyu )
[ remarks and biographies on 唐其玉 Tang Qiyu ]
《歷代婦女著作考》 P. 454 著錄 作者: 胡文楷
論唐其玉詩 Lun Tang Qiyu shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
唐其玉[略傳] Tang Qiyu [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu
論唐其玉方筠方元恕 Lun Tang Qiyu Fang Yun Fang Yuanshu  作者/Author﹕ 沈善寶 Shen Shanbao
[ Correspondence, etc. ]
述感呈菊圃嫂 Shu gan cheng Jupu sao   作者﹕方筠 Fang Yun

[show texts (4 texts)]

( Back )