Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Wang Huizeng]

王慧增﹐清康熙至乾隆間人﹐女﹐字瓊仙﹐號娥溪﹐常熟人(今江蘇常熟)。Related Materials: 著有 紉餘漫草一卷。蘇州府志﹐國朝閨秀正始續集﹐擷芳集有著錄。有伯戊﹐韓芝序﹐顧謙﹐王秉鈞﹐聞人瑞﹐瞿驥跋。

Search the China Biographical Database for further information on Wang Huizeng

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 王慧增 Wang Huizeng ]
國朝閨秀正始續集﹕十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐輓詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十六年(1836)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi xu ji: 10 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, wan ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 王慧增 Wang Huizeng )
紉餘漫草:一卷(清王慧增撰)。清乾隆間(1740-1750)抄本
Ren yu man cao:1 juan (by Wang Huizeng, Qing Dynasty)
- (All texts in this collection authored by 王慧增 Wang Huizeng )
[ remarks and biographies on 王慧增 Wang Huizeng ]
《歷代婦女著作考》 P. 252 著錄 作者: 胡文楷
王慧增[略傳] Wang Huizeng [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu

[show texts (45 texts)]

( Back )