Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Li Dechun]

李德純﹐清人﹐女﹐字畹耘﹐號樹蘭﹐崑山人(今江蘇崑山)。Related Materials: 著有 蘭韻樓草。蘇州府志﹐國朝閨秀正始續集有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Li Dechun

[show details]

[hide texts]
Writings of 李德純 Li Dechun﹕
In 國朝閨秀正始續集﹕十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐輓詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十六年(1836)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi xu ji: 10 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, wan ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 瓶中白菊: Ping zhong bai ju 補遺.31b
詩 shi: 家園探梅同序卿弟作: Jia yuan tan mei tong Xuqing di zuo 補遺.31b
詩 shi: 秋日侍家慈游西湖: Qiu ri shi jia ci you Xi Hu 補遺.32a
詩 shi: 吉貝花: Ji bei hua 補遺.32a
詩 shi: 和古揚女史淨慈寺題壁韻: He Guyang nü shi Jing ci si ti bi yun 補遺.32b
詩 shi: 秋日雜興: Qiu ri za xing 補遺.32b
6 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )