Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Wang shi (Xiang mou qi)]

王氏(項某妻)﹐清人﹐女﹐昭文人(今江蘇常熟)。國朝閨秀正始續集有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Wang shi (Xiang mou qi)

[show details]

[show texts (1 texts)]

( Back )