Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Zhao Guie]

趙貴娥﹐清人﹐女﹐字夢月﹐號茗香﹐常熟人(今江蘇常熟)。Related Materials: 著有 茗香詩草。蘇州府志﹐浚儀世集﹐國朝閨秀正始續集﹐小黛軒論詩詩有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Zhao Guie

[show details]

[hide texts]
Writings of 趙貴娥 Zhao Guie﹕
In 國朝閨秀正始續集﹕十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐輓詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十六年(1836)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi xu ji: 10 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, wan ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 題沙溪包氏女遺照: Ti Shaxi Bao shi nü yi zhao 補遺.27a
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )