Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Suo Ruizhi]

鎖瑞芝(1809-1831)﹐女﹐字佩芬﹐錢塘人(今浙江杭州)。Related Materials: 著有 《紅薔吟館詩草一卷》。國朝閨秀正始續集﹐小黛軒論詩詩有著錄。有(仲兄)鎖開源序,陸以湉〈鎖孺人奉旨旌表孝行準予建坊記略〉,吳振棫〈鎖孺人傳〉﹐吳兆麟。

Search the China Biographical Database for further information on Suo Ruizhi

[show details]

[hide texts]
Writings of 鎖瑞芝 Suo Ruizhi﹕
In 國朝閨秀正始續集﹕十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐輓詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十六年(1836)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi xu ji: 10 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, wan ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 湖上觀晚霞: Hu shang guan wan xia 7.9b
詩 shi: 荔支香新歌曲: Li zhi xiang xin ge qu 7.10a
詩 shi: 花朝口占: Hua zhao kou zhan 7.10b
詩 shi: 題自憐待月湘簾下銀燭烟多怕點燈詩意便面: Ti Zi lian dai yue xiang lian xia yin zhu yan duo pa dian deng shi yi bian mian 7.11a
In 紅薔吟館詩稿:一卷(清鎖瑞芝撰)。清光緒六年(1880)刻本 Hong qiang yin guan shi gao: 1 juan (by Suo Ruizhi, Qing dynasty)
詩 shi: 待雪: Dai xue 詩稿.1a
詩 shi: 新燕詞(三首): Xin yan ci (san shou) 詩稿.1a
詩 shi: 微雨初歇漫書所見得四韻: Wei yu chu xie man shu suo jian de si yun 詩稿.1b
詩 shi: 韜光: Tao guang 詩稿.1b
詩 shi: 夏日飛雨亭坐雨分韻得來字: Xia ri Fei yu tin zuo yu fen yun de lai zi 詩稿.2a
詩 shi: 題自憐待月湘簾下銀燭煙多怕點燈詩意便面(四首): Ti Zi lian dai yue xiang lian xia yin zhu yan duo pa dian deng shi yi pian mian (si shou) 詩稿.2a
詩 shi: 秋水: Qiu shui 詩稿.2b
詩 shi: 秋鴈: Qiu yan 詩稿.3a
詩 shi: 蠟梅: La mei 詩稿.3a
詩 shi: 水仙: Shui xian 詩稿.3b
詩 shi: 天竹子: Tian zhu zi 詩稿.3b
詩 shi: 瑞香: Rui xiang 詩稿.4a
詩 shi: 班婕妤: Ban jie yu 詩稿.4a
詩 shi: 書紫蝴蝶花館詩後: Shu Zi hu die hua guan shi hou 詩稿.4a
詩 shi: 花朝日口占: Hua zhao ro kou zhan 詩稿.4b
詩 shi: 海棠: Hai tang 詩稿.4b
詩 shi: 西湖嬉春曲(四首): Xi hu xi chun qu (si shou) 詩稿.5a
詩 shi: 荔支香新曲歌: Li zhi xiang xin qu ge 詩稿.5b
詩 shi: 世嫂王意珠靜卿夫人以詩見贈如韻賦答: Shi sao Wang Yizhu Jingqing fu ren yi shi jian zeng ru yun fu da 詩稿.6a
詩 shi: 花影: Hua ying 詩稿.6b
詩 shi: 柳絮: Liu xu 詩稿.6b
詩 shi: 訪許雲林延礽夫人湖上別墅賦此卻寄: Fang Xu Yunlin Yanreng fu ren hu shang bie shu fu ci que ji 詩稿.7a
詩 shi: 理安四首: Li'an si shou 詩稿.7a
詩 shi: 偶成: Ou cheng 詩稿.7b
詩 shi: 餞花: Jian hua 詩稿.7b
詩 shi: 拜新月: Bai xin yue 詩稿.8a
詩 shi: 牡丹: Mu dan 詩稿.8b
詩 shi: 甌蘭: Ou lan 詩稿.8b
詩 shi: 即事: Ji shi 詩稿.8b
詩 shi: 分荷: Fen he 詩稿.9a
詩 shi: 擬唐人觀獵詩: Ni tang ren guan lie shi 詩稿.9a
詩 shi: 湖上觀晚霞: Hu shang guan wan xia 詩稿.9b
詩 shi: 靈隱寺: Ling yin si 詩稿.9b
詩 shi: 燒香詞(三首): Shao xiang ci (san shou) 詩稿.10a
詩 shi: 暮春久雨: Mu chun jiu yu 詩稿.10b
詩 shi: 登樓吟: Deng lou yin 詩稿.10b
詩 shi: 采蓮曲: Cai lian qu 詩稿.10b
詩 shi: 初夏: Chu xia 詩稿.11a
詩 shi: 詠簾: Yong lian 詩稿.11a
詩 shi: 美人蕉: Mei ren jiao 詩稿.11b
詩 shi: 美人茶: Mei ren cha 詩稿.11b
詩 shi: 餞秋: Jian qiu 詩稿.11b
詩 shi: 哭表嫂諸季蘭慧曾夫人: Ku biao sao Zhu Jilan Huizeng fu ren 詩稿.12a
47 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )