Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Yuan Exian]

袁萼仙﹐清人﹐女﹐字素梅﹐元和人(今江蘇蘇州)。Related Materials: 著有 《疏影暗香樓吟稿》。蘇州府志﹐國朝閨秀正始續集﹐小黛軒論詩詩有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Yuan Exian

[show details]

[hide texts]
Writings of 袁萼仙 Yuan Exian﹕
In 國朝閨秀正始續集﹕十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐輓詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十六年(1836)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi xu ji: 10 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, wan ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 題正始續集後: Ti Zheng shi xu ji hou 補遺.80a
詩 shi: 載兒入泮詩以勗之: Zai er ru pan shi yi xu zhi 7.8b
詩 shi: 送外金陵秋試: Song wai Jinling qiu shi 7.9a
3 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )