Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Huang Kexun]

黃克巽﹐清人﹐女﹐歙縣人(今安徽歙縣)。Related Materials: 著有 《繡餘偶草》。江南通志﹐安徽通志﹐擷芳集﹐國朝閨秀正始續集﹐小黛軒論詩詩有著錄。有楊以牧序。

Search the China Biographical Database for further information on Huang Kexun

[show details]

[hide texts]
Writings of 黃克巽 Huang Kexun﹕
In 國朝閨秀正始續集﹕十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐輓詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十六年(1836)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi xu ji: 10 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, wan ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 竹簾: Zhu lian 6.22b
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )