Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Error fetching poet info:
徐簡﹐清人﹐女﹐字文漪﹐又名徐簡簡﹐嘉興人(今浙江嘉興)。Related Materials: 著有 《珮蘭閣草》﹑《香夢居集》。安徽通志﹐擷芳集﹐然脂集﹐檇李詩繫﹐(徐乃昌)閨秀詞鈔﹐國朝閨秀正始續集﹐小黛軒論詩詩,名媛詩緯初編有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 徐簡 ]
國朝閨秀正始續集﹕十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐輓詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十六年(1836)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi xu ji: 10 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, wan ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 徐簡 )
閨秀詞鈔﹕十六卷(清徐乃昌輯)。清宣統元年(1909)小檀欒室刻本。
Gui xiu ci chao: 16 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 徐簡 )
名媛詩緯初編(清王端淑輯)。清康熙六年(1667)清音堂刻本
Ming yuan shi wei chu bian (Edited by Wang Duanshu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 徐簡 )
宮閨文選:二十六卷,姓氏小錄 : 一卷(清周壽昌輯訂)。道光二十六年(1846)開雕
Gong gui wen xuan: 26 juan, Xing shi xiao lu: 1 juan (edited by Zhou Shouchang)
- (All texts in this collection authored by 徐簡 )
[ remarks and biographies on 徐簡 ]
《歷代婦女著作考》 P. 482 著錄 作者: 胡文楷
徐簡[略傳] Xu Jian [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 徐乃昌 Xu Naichang
論徐簡詩 Lun Xu Jian shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
論徐簡詩 Lun Xu Jian shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
徐簡[略傳] Xu Jian [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu
徐簡[略傳] Xu Jian [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 王端淑 Wang Duanshu

[show texts (8 texts)]

( Back )