Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Chen Tai]

陳泰﹐清人﹐女﹐字紅泉﹐海寧人(今浙江海寧)。Related Materials: 著有 《秋蕖閣剩草》。北京圖書館藏書目﹐國朝閨秀正始續集﹐小黛軒論詩詩有著錄。有陳文駿序﹐(姪曾孫)大源﹐陳貞淑﹐(孫男)其恕跋。

Search the China Biographical Database for further information on Chen Tai

[show details]

[hide texts]
Writings of 陳泰 Chen Tai﹕
In 國朝閨秀正始續集﹕十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐輓詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十六年(1836)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi xu ji: 10 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, wan ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 綵兒補寶坻尉迎予未赴詩以勗之: Cai er bu Baodi wei ying yu wei fu shi yi xu zhi 5.22a
詩 shi: 綵兒以賑務株連傳至刑部訊明仍令囘任寄示: Cai er yi zhen wu zhu lian chuan zhi xing bu xun ming reng ling hui ren ji shi 5.22b
In 秋蕖閣剩草:一卷(清陳泰撰)。嘉慶二十三年(1818)刻本 Qiu qu ge sheng cao:1 juan (by Chen Tai, Qing Dynasty)
詩 shi: 桃花: Tao hua 剩草.1a
詩 shi: 春雨: Chun yu 剩草.1a
詩 shi: 新月: Xin yue 剩草.1b
詩 shi: 春草(二首): Chun cao (er shou) 剩草.1b
詩 shi: 苦雨: Ku yu 剩草.2a
詩 shi: 賀新婚四絕(四首): He xin hun si jue (si shou) 剩草.2a
詩 shi: 白雁: Bai yan 剩草.2b
詩 shi: 秋蛩: Qiu qiong 剩草.3a
詩 shi: 寒蟬: Han chan 剩草.3a
詩 shi: 蘆花: Lu hua 剩草.3b
詩 shi: 金銀花和午亭叔韻: Jin yin hua he Wuting shu yun 剩草.3b
詩 shi: 有懷 父親獨行黔中三首和大兄韻(三首): You huai fu qin du xing Qian zhong san shou he da xiong yun (san shou) 剩草.3b
詩 shi: 落花: Luo hua 剩草.4a
詩 shi: 得父親信後作: De fu qin xin hou zuo 剩草.4b
詩 shi: 夏夜偶成: Xia ye ou cheng 剩草.4b
詩 shi: 西湖與顧氏表姊話別: Xi hu yu Gu 剩草.5a
詩 shi: 春日觀潮即遊家安瀾園而回: Chun ri guan chao ji you jia An lan yuan er hui 剩草.5a
詩 shi: 安瀾園即景(四首): An lan yuan ji jing (si shou) 剩草.5a
詩 shi: 有懷家姊: You huai jia zi 剩草.5b
詩 shi: 歎落花: Tan luo hua 剩草.6a
詩 shi: 悲感(二首): Bei gan (er shou) 剩草.6a
詩 shi: 病中作(四首): Bing zhong zuo (si shou) 剩草.6b
詩 shi: 重感: Chong gan 剩草.7a
詩 shi: 和雪圃弟并頭蓮二首原韻(二首): He Xuepu di bing tou lian er shou yuan yun (er shou) 剩草.7a
詩 shi: 大女出適馬氏戒以一律: Da nü chu shi ma shi jie yi yi lü 剩草.7b
詩 shi: 七夕(四首): Qi xi (si shou) 剩草.7b
詩 shi: 兒輩和同學吳表母舅九日登高詩亦成二首: Er bei he tong xue Wu biao mu jiu jiu ri deng gao shi yi cheng er shou 剩草.8a
詩 shi: 哭二媳五絕(五首): Ku er xi wu jue (wu shou) 剩草.8b
詩 shi: 戲和遊靈嚴山: Xi he you Lingyan shan 剩草.9a
詩 shi: 綵兒補寶坁縣尉來接未赴書以相慰并朂之: Cai er bu Baozhi xian wei lai jie wei fu shu yi xiang wei bing xu zhi 剩草.9b
詩 shi: 和秦三妹水仙花二首原韻(二首): He Qin san mei shui xian hua er shou yuan yun (er shou) 剩草.10a
44 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )