Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Cao Zhenxiu]

曹貞秀(1762-1822)﹐女﹐字墨琴﹐長洲人(今江蘇蘇州)。Related Materials: 著有 寫韻軒集二卷續增一卷。蘇州府志﹐淵雅堂全集﹐國朝閨秀正始集﹐小黛軒論詩詩有著錄。有王芑孫序。

Search the China Biographical Database for further information on Cao Zhenxiu

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 曹貞秀 Cao Zhenxiu ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 曹貞秀 Cao Zhenxiu )
寫韻軒小藁﹕二卷續增卷(清曹貞秀撰)。清嘉慶二十年(1815)增刋本。
Xie yun xuan xiao gao: 2 juan, xu zeng juan (by Cao Zhenxiu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 曹貞秀 Cao Zhenxiu )
林下雅音集﹕五種(淸冒俊輯)。淸光緖十年(1884)刻本。
Lin xia ya yin ji: 5 zhong (edited by Mao Jun, Qing dynasty)

    自然好學齋詩鈔: 十卷 Zi ran hao xue zhai shi chao: 10 juan - (All texts in this collection authored by 曹貞秀 Cao Zhenxiu )
歷代名媛文苑簡編:二卷(民國王秀琴編,胡文楷選訂)。商務印書館民國三十六年(1947)二月初版
Li da ming yuan wen yuan jian bian: 2 juan (edited by Wang Xiuqin, Hu Wenkai, Republican period)
- (All texts in this collection authored by 曹貞秀 Cao Zhenxiu )
[ remarks and biographies on 曹貞秀 Cao Zhenxiu ]
《歷代婦女著作考》 P. 537 著錄 作者: 胡文楷
論曹貞秀詩 Lun Cao Zhenxiu shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
曹貞秀[略傳] Cao Zhenxiu [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu
王芑孫序 Wang Qisun xu  作者/Author﹕ 王芑孫 Wang Qisun
論曹貞秀李晨蘭沈善寶 Lun Cao Zhenxiu Li Chenlan Shen Shanbao  作者/Author﹕ 沈善寶 Shen Shanbao
論曹貞秀 Lun Cao Zhenxiu  作者/Author﹕ 沈善寶 Shen Shanbao
曹貞秀 Cao Zhenxiu  作者/Author﹕ 王秀琴 Wang Xiuqin
[ Correspondence, etc. ]
吳素雲女士寫秋芳圖寄其仲兄蘭雪法時帆學士見而愛之以曹墨琴夫人手書洛神賦冊易去甲寅春日蘭雪過吳門屬咏其事﹙二首﹚ Wu Suyun nü shi xie Qiu fang tu ji qi zhong xiong Lanxue Fa Shifan xue shi jian er ai zhi yi Cao Moqin fu ren shou shu Luo shen fu ce yi qu jia yin chun ri Lanxue guo Wumen shu yong qi shi  作者﹕金逸 Jin Yi
題曹墨琴夫人寫韻軒圖(四首) Ti Cao Moqin fu ren Xie yun xuan tu  作者﹕汪端 Wang Duan
歲暮得曹墨琴夫人書賦答見寄之作 Sui mu de Cao Moqin fu ren shu fu da jian ji zhi zuo  作者﹕汪端 Wang Duan
曹墨琴女史書扇聯見贈率成四絕報謝 Cao Moqin nü shi shu shan lian jian zeng shuai cheng si jue bao xie  作者﹕鮑之蕙 Bao Zhihui
贈曹墨琴夫人 Zeng Cao Moqin fu ren  作者﹕鮑之芬 Bao Zhifen
曹墨琴女史書扇聯見贈率成四絕報謝 Cao Moqin nü shi shu shan lian jian zeng shuai cheng si jue bao xie  作者﹕鮑之蕙 Bao Zhihui
曹墨琴夫人書吳彩鸞故事條幅見貽賦謝 Cao moqin fu ren shu Wu Cailuan gu shi tiao fu jian yi fu xie  作者﹕吳瓊仙 Wu Qiongxian
曹墨琴夫人書吳彩鸞故事條幅見貽賦此奉謝 Cao moqin fu ren shu Wu Cailuan gu shi tiao fu jian yi fu ci feng xie  作者﹕吳瓊仙 Wu Qiongxian

[show texts (161 texts)]

( Back )