Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Yao Shu]

姚淑﹐明末清初人﹐女﹐字仲淑﹐號鍾山秀才﹐江寧人(今江蘇南京)。Related Materials: 著有 《海棠居詩集》。上江兩縣志﹐擷芳集﹐國朝閨秀正始續集﹐求恕齋叢書﹐小黛軒論詩詩有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Yao Shu

[show details]

[hide texts]
Writings of 姚淑 Yao Shu﹕
In 國朝閨秀正始續集﹕十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐輓詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十六年(1836)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi xu ji: 10 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, wan ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 海棠居獨坐: Hai tang ju du zuo 5.14b
In 海棠居詩集(清姚淑撰)。民國十一年(1922)南林劉氏刻本 Hai tang ju shi ji (by Yao Shu, Qing dynasty)
詩 shi: 野望: Ye wang 1a
詩 shi: 憶鍾山: Yi Zhong Shan 1a
詩 shi: 送太史遊臨安: Song tai shi you Lin'an 1b
詩 shi: 早粧: Zao zhuang 1b
詩 shi: 初成海棠居自詠: Chu cheng Hai tang ju zi yong 1b
詩 shi: 海烈婦祠: Hai lie fu ci 1b
詩 shi: 贈太史雙鬟: Zeng tai shi shuang huan 2a
詩 shi: 掃山: Sao Shan 2a
詩 shi: 寄太史: Ji tai shi 2b
詩 shi: 盆魚: Pen yu 2b
詩 shi: 牡丹: Mu dan 2b
詩 shi: 遊楊氏園(二首): You Yang shi yuan 3a
詩 shi: 聽琴: Ting qin 3a
詩 shi: 外甥唐大陶至: Wai sheng Tang Datao zhi 3a
詩 shi: 又[遊楊氏園]﹕聯句: You [You Yang shi yuan]: Lian ju 3b
詩 shi: 萬綠軒前家太史次談芳洲先生韻因而和之: Wan lü xuan qian jia tai shi ci Tan Fangzhou xian sheng yun yin er he zhi 3b
詩 shi: 雨飲: Yu yin 3b
詩 shi: 落楊花: Luo yang hua 4a
詩 shi: 讀太史詩: Du tai shi shi 4a
詩 shi: 憶太史: Yi tai shi 4a
詩 shi: 和太史: He tai shi 4b
詩 shi: 過洞庭湖: Guo Dongting Hu 4b
詩 shi: 雨後看新綠贈太史: Yu hou kan xin lü zeng tai shi 4b
詩 shi: 贈太史: Zeng tai shi 5a
詩 shi: 海棠居獨坐: Hai tang ju du zuo 5a
詩 shi: 自君之出矣(六首): Zi jun zhi chu yi 5a
詩 shi: 桃園行: Tao yuan xing 5b
詩 shi: 玉蘭行: Yu lan xing 6a
詩 shi: 至後: Zhi hou 6a
詩 shi: 秋夜: Qiu ye 6b
詩 shi: 生香亭看花: Sheng xiang ting kan hua 6b
詩 shi: 鵞羊池: E yang chi 6b
詩 shi: 落花: Luo hua 7a
詩 shi: 看蘭亭圖: Kan Lan ting tu 7a
詩 shi: 焙茶: Bei cha 7a
詩 shi: 高臺望明月: Gao tai wang ming yue 7b
詩 shi: 薔薇: Qiang wei 7b
詩 shi: 明月: Ming yue 7b
詩 shi: 春日有感: Chun ri you gan 8a
詩 shi: 裴公亭: Pei gong ting 8a
詩 shi: 秋月: Qiu yue 8b
詩 shi: 長相思: Chang xiang si 8b
詩 shi: 行路難: Xing lu nan 8b
詩 shi: 客舍有感: Ke she you gan 9a
詩 shi: 春日有感: Chun ri you gan 9a
詩 shi: 懷秋: Huai qiu 9b-
詩 shi: 孔雀行: Kong que xing 9b-
詩 shi: 秋日苦雨: Qiu ri ku yu 9b-
詩 shi: 思母: Si mu 10a
92 poem(s) (Page 1 of 2)<< | < | > | >> New Search

( Back )