Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Wang Qian]

王倩﹐清乾隆嘉慶人﹐女﹐字梅卿﹐又名雅三﹐山陰人(今浙江紹興)。Related Materials: 著有 《洞簫樓詩詞》、《寄梅館詩鈔》、《問花樓詩鈔七卷》。蘇州府志﹐國朝閨閣詩鈔﹐國朝閨秀正始集﹐小檀欒室彙刻百家閨秀詞,隨園女弟子詩選﹐小黛軒論詩詩﹐閨秀詞話﹐女世說有著錄。有郭麐序。

Search the China Biographical Database for further information on Wang Qian

[show details]

[hide texts]
Writings of 王倩 Wang Qian﹕
In 隨園女弟子詩選﹕六卷(清袁枚輯)。淸嘉慶道光年間(1796-1850)坊刻巾箱本 Suiyuan nü di zi shi xuan: 6 juan (edited by Yuan Mei, Qing dynasty)
詩 shi: 病起﹙二首﹚: Bing qi 5.1a
詩 shi: 春殘: Chun can 5.1a
詩 shi: 女伴招游湖上有作: Nü ban zhao you hu shang you zuo 5.1a
詩 shi: 過話秋軒有贈﹙二首﹚: Guo Hua qiu xuan you zeng 5.1b
詩 shi: 觀女劇作: Guan nü ju zuo 5.1b
詩 shi: 湖樓題壁: Hu lou ti bi 5.2a
詩 shi: 贈村女﹙二首﹚ : Zeng cun nü 5.2a
詩 shi: 待月: Dai yue 5.2a
詩 shi: 題鄧尉探梅圖﹙二首﹚: Ti Dengwei tan mei tu 5.2b
詩 shi: 題畫: Ti hua 5.2b
詩 shi: 奉寄東岩三兄五首之三﹙三首﹚ : Feng ji Dongyan san xiong wu shou zhi san 5.3a
詩 shi: 舟行雜咏﹙五首﹚: Zhou xing za yong 5.3b
詩 shi: 病況: Bing kuang 5.3b
詩 shi: 新葺小齋作﹙二首﹚: Xin qi xiao zhai zuo 5.4a
詩 shi: 秋柳和韵﹙二首﹚: Qiu liu he yun 5.4a
詩 shi: 春柳和韵﹙二首﹚: Chun liu he yun 5.4b
詩 shi: 偕沈月舫夫人游惠山﹙二首﹚: Xie Shen Yuefang fu ren you Hui Shan 5.5a
詩 shi: 論詩八章(選五): Lun shi ba zhang(Xuan wu) 5.5a
詩 shi: 題江南春畫卷﹙二首﹚: Ti Jiang nan chun hua juan 5.5b
詩 shi: 小住寄梅館作: Xiao zhu Ji mei guan zuo 5.5b
詩 shi: 嵇天眉公子以駱佩香女史所贈芍药一幅索題為賦二絕: Ji Tianmei gong zi yi Luo Peixiang nü shi suo zeng shao yao yi fu suo ti wei fu er jue 5.5b
詩 shi: 題竹士夫子書尾: Ti Zhushi fu zi shu wei 5.6a
詞 ci: 滿宮花﹕春倦 Man gong hua﹕Chun juan 5.6a
詩 shi: 次韻佩香夫人紅橋修褉詩: Ci yun Peixiang fu ren hong qiao xiu xi shi 5.6a
詩 shi: 呈隨園寄父大人: Cheng Suiyuan ji fu da ren 5.6b
詩 shi: 揚州春雨同竹士作: Yangzhou chun yu tong Zhushi zuo 5.6b
詩 shi: 寄玉橋五兄﹙二首﹚: Ji Yuqiao wu xiong 5.7a
詩 shi: 題轉運曾賓谷先生三朵花圖即次自題元韻﹙二首﹚: Ti zhuan yun Zeng Bingu xian sheng San duo hua tu ji ci zi ti yuan yun 5.7a
詩 shi: 聞家大人右遷永定觀察: Wen jia da ren you qian Yongding guan cha 5.7b
詩 shi: 聞家慈挈弟妹北上奉懷(二首): Wen jia ci qie di mei bei shang feng huai 5.8a
詩 shi: 咏所居室﹙四首﹚: Yong suo ju shi 5.8a
詩 shi: 題倚香小影(二首): Ti yi xiang xiao ying 5.8b
詩 shi: 暑窻即事﹙二首﹚: Shu chuang ji shi 5.8b
詩 shi: 題九九消寒圖(選三): Ti Jiu jiu xiao han tu(Xuan san) 5.9a
詩 shi: 又和落梅韵: You he Luo mei yun 5.9b
詩 shi: 紫雲硯歌: Zi yun yan ge 5.9b
詩 shi: 題落花雙蝶便面: Ti luo hua shuang die bian mian 5.10a
詩 shi: 閒居和韵: Xian ju he yun 5.10a
詩 shi: 秋夜: Qiu ye 5.10a
詩 shi: 月夜憶弟婦董九妹却寄﹙二首﹚: Yue ye yi di fu Dong Jiumei que ji 5.10b
詩 shi: 曉起: Xiao qi 5.10b
詩 shi: 寒夜吟: Han ye yin 5.10b
In 國朝閨閣詩鈔﹕一百種一百卷(清蔡殿齊輯)。清道光二十四年(1844)刻本。 Guo chao gui ge shi chao: 100 zhong 100 juan (edited by Cai Dianqi, Qing dynasty)
詩 shi: 論詩四首: Lun shi si shou 7.42a
詩 shi: 紫雲硯歌(有序): Zi yun yan ge 7.42b
詩 shi: 寒夜吟: Han ye yin 7.43b
詩 shi: 新葺小齋作二首: Xin qi xiao zhai zuo er shou 7.43b
詩 shi: 題落花雙蝶便面: Ti luo hua shuang die bian mian 7.44b
詩 shi: 病起: Bing qi 7.44b
詩 shi: 過話秋軒: Guo Hua qiu xuan 7.45a
詩 shi: 贈村女二首: Zeng cun nü er shou 7.45a
486 poem(s) (Page 1 of 10)<< | < | > | >> New Search

( Back )