Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Gu Ling]

顧翎(1778-1849)﹐女﹐字羽素﹐無錫人(今江蘇無錫)。Related Materials: 著有 茞香詞一卷。無錫金匱縣志﹐小檀欒室彙刻閨秀詞﹐國朝閨秀正始集﹐小黛軒論詩詩﹐閨秀詞話有著錄。有馮煦﹐楊福璋序﹐春樵﹐顧皋﹐顧翰﹐顧翃﹐吳藻﹐呂季安﹐陸籛﹐秦赮﹐陳文述題詞﹐(曾孫)志濂附識。

Search the China Biographical Database for further information on Gu Ling

[hide details]
[ Individual collections in this database authored by 顧翎 Gu Ling ]
綠梅影樓詩詞存:二卷(清顧翎撰)。光緒十四年(1888)刻本
Lü mei ying lou shi ci cun: 2 juan (by Gu Ling, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 顧翎 Gu Ling )
[ anthologies in this database containing works by 顧翎 Gu Ling ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 顧翎 Gu Ling )
小檀欒室彙刻閨秀詞﹕十集一百種一百卷(清徐乃昌輯)。清光緒二十二年(1896)南陵徐氏刻本。
Xiao tan luan shi hui ke gui xiu ci: 10 ji 100 zhong 100 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty)

    茝香詞﹕一卷 Chai xiang ci: 1 juan - (All texts in this collection authored by 顧翎 Gu Ling )
[ remarks and biographies on 顧翎 Gu Ling ]
《歷代婦女著作考》 P. 804 著錄 作者: 胡文楷
論顧翎詩 Lun Gu Ling shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
論顧翎詞 Lun Gu Ling ci  作者/Author﹕ 雷瑨 Lei Jin
論顧翎詞 Lun Gu Ling ci  作者/Author﹕ 雷瑊 Lei Jian
顧翎[略傳] Gu Ling [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu
[ Correspondence, etc. ]
點絳唇 Dian jiang chun  作者﹕楊芸 Yang Yun
高陽臺 Gao yang tai  作者﹕楊琬 Yang Wan
臨江仙 Lin jiang xian  作者﹕楊芸 Yang Yun
洞仙歌 Dong xian ge  作者﹕吳藻 Wu Zao
洞仙歌 Dong xian ge  作者﹕吳藻 Wu Zao

[show texts (189 texts)]

( Back )