Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Cao shi (Yao Dinghuang pin shi)]

曹氏(姚鼎黃聘室)﹐清人﹐女﹐號虛全子﹐秀水人(今浙江嘉興)。Related Materials: 著有 《睡餘集十卷》。擷芳集﹐國朝閨秀正始續集﹐小黛軒論詩詩有著錄。有萬光謙序。

Search the China Biographical Database for further information on Cao shi (Yao Dinghuang pin shi)

[show details]

[hide texts]
Writings of 曹氏(姚鼎黃聘室) Cao shi (Yao Dinghuang pin shi)﹕
In 國朝閨秀正始續集﹕十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐輓詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十六年(1836)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi xu ji: 10 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, wan ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 湯婆子: Tang po zi 4.11b
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )