Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Tang Xiuyuan]

湯繡蜎﹐清人﹐女﹐字湘綠﹐錢塘人(今浙江杭州)。Related Materials: 著有 蘭雪軒遺草。杭州府志﹐國朝閨秀正始集﹐小黛軒論詩詩有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Tang Xiuyuan

[show details]

[hide texts]
Writings of 湯繡蜎 Tang Xiuyuan﹕
In 國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 詠几上水仙: Yong ji shang shui xian 19.16b
詩 shi: 夜坐小窗聞雨: Ye zuo xiao chuang wen yu 19.16b
詩 shi: 澹月: Dan yue 19.17a
詩 shi: 喜席妹怡珊書室: Xi Xi mei Yishan shu shi 19.17a
詩 shi: 玉蝶梅: Yu die mei 19.17b
詩 shi: 七夕: Qi xi 19.17b
6 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )