Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Liu Yuanhua]

劉苑華﹐明人﹐女﹐香山人(今廣東中山)。Related Materials: 著有 落霞山下女子劉苑華吟。明史藝文志﹐列朝詩集﹐欖溪何氏詩徵﹐退庵詩話,名媛詩緯初編有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Liu Yuanhua

[show details]

[hide texts]
Writings of 劉苑華 Liu Yuanhua﹕
In 國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 辭姊妹: Ci zi mei 19.15b
In 名媛詩緯初編(清王端淑輯)。清康熙六年(1667)清音堂刻本 Ming yuan shi wei chu bian (Edited by Wang Duanshu, Qing dynasty)
詩 shi: 舟發羅水問侍女: Zhou fa Luo Shui wen shi nü 6.13a
詩 shi: 辭姊妹: Ci zi mei 6.13a
詩 shi: 理粧: Li zhuang 6.13b
詩 shi: 聽畫船梢婦打歌用吳歌體: Ting hua chuan shao fu da ge yong Wu ge ti 6.13b
5 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )