Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Feng Peizhi]

馮佩芝﹐清人﹐女﹐字禪仙﹐桐鄉人(今浙江桐鄉)。Related Materials: 著有 《禪仙遺稿》。國朝閨秀正始續集﹐小黛軒論詩詩有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Feng Peizhi

[show details]

[hide texts]
Writings of 馮佩芝 Feng Peizhi﹕
In 國朝閨秀正始續集﹕十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐輓詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十六年(1836)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi xu ji: 10 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, wan ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 元宵: Yuan xiao 10.10b
詩 shi: 題紈扇: Ti wan shan 10.11a
2 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )