Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Bai Bao]

百保(ca.1800-1861)﹐女﹐滿族﹐字友蘭﹐又名薩克達百保﹐長白人(今吉林長白)。Related Materials: 著有 《冷紅軒詩集三卷》《冷紅軒詩集二卷附詞》。販書偶記﹐崑山胡氏書目有著錄。有恭親王﹐彭蘊章﹐陶樑﹐那遜蘭保序﹐蓮齋三壽﹐佛芸保﹐李錦春題辭﹐薩克達氏自序。

Search the China Biographical Database for further information on Bai Bao

[show details]

[hide texts]
Writings of 百保 Bai Bao﹕
In 冷紅軒詩集﹕二卷﹐附詞(清百保友蘭撰)。清光緒元年(1875)刻本。 Leng hong xuan shi ji: 2 juan, fu ci (by Baibao Youlan, Qing dynasty)
詩 shi: 夏日亭中納涼: Xia ri ting zhong na liang 序.3a
詩 shi: 夢歸: Meng gui 序.3a
詩 shi: 園中即事: Yuan zhong ji shi 序.3a
詩 shi: 詠竹: Yong zhu 上.1b
詩 shi: 大雪: Da xue 上.1b
詩 shi: 題小堂三弟詩集: Ti Xiaotang san di shi ji 上.2a
詩 shi: 松﹙二首﹚: Song 上.2a
詩 shi: 春曉即事: Chun xiao ji shi 上.2b
詩 shi: 晝寢: Zhou qin 上.2b
詩 shi: 秋雨: Qiu yu 上.2b
詩 shi: 種花 : Zhong hua 上.3a
詩 shi: 月夜聞鍾: Yue ye wen zhong 上.3a
詩 shi: 月夜偶成: Yue ye ou cheng 上.3a
詩 shi: 晚泊宜郡: Wan bo Yi jun 上.3b
詩 shi: 留別荊南女子吳秀英﹙二首﹚: Liu bie Jing nan nü zi Wu Xiuying 上.3b
詩 shi: 萬縣曉起: Wan Xian xiao qi 上.4a
詩 shi: 舟次巴東見山居者 : Zhou ci Ba dong jian shan ju zhe 上.4a
詩 shi: 夜聞潮聲 : Ye wen chao sheng 上.4a
詩 shi: 自重慶陸行途中偶成 : Zi Chongqing lu xing tu zhong ou cheng 上.4a
詩 shi: 早春: Zao chun 上.4b
詩 shi: 早梅: Zao mei 上.4b
詩 shi: 玉人來﹙十首﹚: Yu ren lai 上.5a
詩 shi: 得夔州來書知家大人入楚境口占誌喜 : De Kuizhou lai shu zhi jia da ren ru Chu jing kou zhan zhi xi 上.6a
詩 shi: 江上: Jiang shang 上.6a
詩 shi: 楚江舟次: Chu Jiang zhou ci 上.6a
詩 shi: 聞雁: Wen yan 上.6b
詩 shi: 述懷: Shu huai 上.6b
詩 shi: 感懷口占﹙四首﹚: Gan huai kou zhan 上.7a
詩 shi: 珠江寄瑞六女兄﹙四首﹚: Zhujiang ji Ruiliu nü xiong 上.7b
詩 shi: 感懷﹙二首﹚: Gan huai 上.8a
詩 shi: 章江晚泊﹙二首﹚: Zhang Jiang wan bo 上.8a
詩 shi: 富春即事: Fuchun ji shi 上.8b
詩 shi: 淮安即景 : Huaian ji jing 上.8b
詩 shi: 晨起對鏡見鬢有白髮數莖因思歲月如流半生已去憮然誌慨: Chen qi dui jing jian bin you bai fa shu jing yin si sui yue ru liu ban sheng yi qu wu ran zhi kai 上.9a
詩 shi: 雪夜即事 : Xue ye ji shi 上.9a
詩 shi: 春日雨後偶成﹙二首﹚: Chun ri yu hou ou cheng 上.9a
詩 shi: 秋日書感: Qiu ri shu gan 上.9b
詩 shi: 因前見白髮憮然有作繼思前人髮到白時也是難之句復占一絕: Yin qian jian bai fa wu ran you zuo ji si qian ren fa dao bai shi ye shi nan zhi ju fu zhan yi jue 上.9b
詩 shi: 文信國﹙二首﹚: Wen Xinguo 上.10a
詩 shi: 題美人圖﹙二首﹚: Ti Mei ren tu 上.10a
詩 shi: 雪後同諸弟妹聯句 : Xue hou tong zhu di mei lian ju 上.10b
詩 shi: 初秋即事: Chu qiu ji shi 上.10b
詩 shi: 春花皆放獨菊籬冷淡感成二絕﹙二首﹚: Chun hua jie fang du ju li leng dan gan cheng er jue 上.11a
詩 shi: 寄蘭史三妹: Ji Lanshi san mei 上.11a
詩 shi: 自嘲 : Zi chao 上.11b
詩 shi: 蓮蓬人和韻﹙二首﹚: Lian peng ren he yun 上.11b
詩 shi: 重陽偶成﹙二﹚: Chong yang ou cheng 上.12a
詩 shi: 重陽偶成﹙一﹚: Chong yang ou cheng 上.12a
詩 shi: 寄中峯諸弟﹙二首﹚: Ji Zhongfeng zhu di 上.12a
詩 shi: 中秋夜夢至瓊樓玉殿迥異塵凡仙子往來恍如舊識醒後追思因用上平韻戲作游仙詩十五絕﹙十五首﹚: Zhong qiu ye meng zhi qiong lou yu dian jiong yi chen fan xian zi wang lai huang ru jiu shi xing hou zhui si yin yong shang ping yun xi zuo You xian shi shi wu jue 上.12b
337 poem(s) (Page 1 of 7)<< | < | > | >> New Search

( Back )