Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Zhu Wenjuan]

朱文娟(1781-1803)﹐女﹐字吟梅﹐長洲人(今江蘇蘇州)。Related Materials: 著有 聽月樓詩鈔附詞。蘇州府志﹐小檀欒室閨秀詞鈔﹐(徐乃昌)閨秀詞鈔﹐國朝閨秀正始集有著錄。有父朱鑑作〈哭女一百韻〉﹐朱縉跋。

Search the China Biographical Database for further information on Zhu Wenjuan

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 朱文娟 Zhu Wenjuan ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 朱文娟 Zhu Wenjuan )
閨秀詞鈔﹕十六卷(清徐乃昌輯)。清宣統元年(1909)小檀欒室刻本。
Gui xiu ci chao: 16 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 朱文娟 Zhu Wenjuan )
聽月樓詩草:一卷(清朱文娟撰) 。清嘉慶八年(1803)刻本
Ting yue lou shi cao:1 juan(by Zhu Wenjuan, Qing Dynasty)
- (All texts in this collection authored by 朱文娟 Zhu Wenjuan )
[ remarks and biographies on 朱文娟 Zhu Wenjuan ]
《歷代婦女著作考》 P. 275 著錄 作者: 胡文楷
朱文娟[略傳] Zhu Wenjuan [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 徐乃昌 Xu Naichang
朱文娟[略傳] Zhu Wenjuan [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu

[show texts (91 texts)]

( Back )