Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Yu Youlan]

虞友蘭(1738-1821)﹐女﹐字靄仙﹐金壇人(今江蘇金壇)。Related Materials: 著有 樹蕙軒集。續梁溪詩鈔﹐國朝閨秀正始集﹐武進陽湖縣志有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Yu Youlan

[hide details]
[ Individual collections in this database authored by 虞友蘭 Yu Youlan ]
樹蕙軒詩鈔: 三卷(清虞友蘭撰)。晚清(1850-1911)重刊本
Shu hui xuan shi chao: 3 juan (by Yu Youlan, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 虞友蘭 Yu Youlan )
[ anthologies in this database containing works by 虞友蘭 Yu Youlan ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 虞友蘭 Yu Youlan )
[ remarks and biographies on 虞友蘭 Yu Youlan ]
《歷代婦女著作考》 P. 692 著錄 作者: 胡文楷
虞友蘭[略傳] Yu Youlan [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu
[ Correspondence, etc. ]
柳枝詞十首恭和外祖母大人原韻 Liu zhi ci shi shou gong he wai zu mu da ren yuan yun  作者﹕虞叶蘩 Yu Yefan
秋詠四首外祖母大人命和:秋風 Qiu yong si shou wai zu mu da ren ming he: Qiu feng  作者﹕虞叶蘩 Yu Yefan
秋詠四首外祖母大人命和:秋水 Qiu yong si shou wai zu mu da ren ming he: Qiu shui  作者﹕虞叶蘩 Yu Yefan
秋詠四首外祖母大人命和[秋月] Qiu yong si shou wai zu mu da ren ming he [Qiu yue]  作者﹕虞叶蘩 Yu Yefan
秋詠四首外祖母大人命和:秋雲 Qiu yong si shou wai zu mu da ren ming he: Qiu yun  作者﹕虞叶蘩 Yu Yefan

[show texts (179 texts)]

( Back )