Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Yu Youlan]

虞友蘭(1738-1821)﹐女﹐字靄仙﹐金壇人(今江蘇金壇)。Related Materials: 著有 樹蕙軒集。續梁溪詩鈔﹐國朝閨秀正始集﹐武進陽湖縣志有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Yu Youlan

[show details]

[hide texts]
Writings of 虞友蘭 Yu Youlan﹕
In 國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 擬白紵詞(二首): Ni Bai zhu ci 13.18a
詩 shi: 贈影(二首): Zeng ying 13.18b
In 樹蕙軒詩鈔: 三卷(清虞友蘭撰)。晚清(1850-1911)重刊本 Shu hui xuan shi chao: 3 juan (by Yu Youlan, Qing dynasty)
詩 shi: 擬白紵辭(二首): Ni bai zhu ci (er shou) 卷上1b
詩 shi: 春草堂閒眺和采軒四弟韻: Chun cao tang xian tiao he Caixuan si di yun 卷上1b
詩 shi: 送二兄赴都門秋試: Song er xiong fu du men qiu shi 卷上1b
詩 shi: 題四弟墨梅畫幅: Ti si di mo mei hua fu 卷上2a
詩 shi: 憩春草堂: Qi Chun cao tang 卷上2a
詩 shi: 苦熱戲成八首: Ku re xi cheng ba shou 卷上2b
詩 shi: 新雁: Xin yan 卷上3b
詩 shi: 重陽: Chong yang 卷上3b
詩 shi: 詠雪: Yong xue 卷上4a
詩 shi: 柳枝詞十二首用姑母原韻: Liu zhi ci shi er shou yong gu mu yuan yun 卷上5b
詩 shi: 與四弟池邊玩月: Yu si di chi bian wan yue 卷上5b
詩 shi: 夏日登樓觀雨: Xia ri deng lou guan yu 卷上5b
詩 shi: 秋海棠: Qiu hai tang 卷上6a
詩 shi: 北上過黃河: Bei shang guo Huang He 卷上6b
詩 shi: 秋夜懷二嫂: Qiu ye huai er sao 卷上7a
詩 shi: 寄張姑母: Ji Zhang gu mu 卷上7a
詩 shi: 梨雲: Li yun 卷上7b
詩 shi: 梅魂: Mei hun 卷上7b
詩 shi: 松濤: Song tao 卷上7b
詩 shi: 蝶夢: Die meng 卷上8a
詩 shi: 白牡丹次四弟韻(二首): Bai mu dan ci si di yun (er shou) 卷上8a
詩 shi: 讀史記四君列傳各詠一首(四首): Du Shi ji si jun lie zhuan ge yong yi shou (si shou) 卷上9a
詩 shi: 春晚憩大樹園(二首): Chun wan qi Da shu yuan (er zhou) 卷上10a
詩 shi: 哭采軒四弟(九首): Ku Caixuan si di (jiu shou) 卷上10b
詩 shi: 早春登惠山: Zao chun deng Hui Shan 卷上12a
詩 shi: 謁倪雲林先生祠: Ye Ni Yunlin xian sheng ci 卷上12a
詩 shi: 大兒初入塾作: Da er chu ru shu zuo 卷上12b
詩 shi: 芙蓉湖棹歌: Furong Hu zhao ge 卷上13a
詩 shi: 戲詠不倒翁: Xi yong bu da weng 卷上13a
詩 shi: 舟行雜詠(六首): Zhou xing zai yong (liu shou) 卷上13b
詩 shi: 眞珠蘭: Zhen zhu lan 卷上14a
詩 shi: 芭蕉扇: Ba jiao shan 卷上14a
詩 shi: 得家書: De jia shu 卷上14b
詩 shi: 寄家書: Ji jia shu 卷上14b
詩 shi: 採桑歌: Cai sang ge 卷上15a
詩 shi: 採蘭歌: Cai lan ge 卷上15a
詩 shi: 採蓮歌: Cai lian ge 卷上15b
詩 shi: 紀夢有序: Ji meng you xu 卷上16a
詩 shi: 中秋無月(二首): Zhong qiu wu yue (er shou) 卷上16b
詩 shi: 詠菊三首:佛手黃: Yong ju san shou: Fo shou huang 卷上17a
詩 shi: 詠菊三首:粉西施: Yong ju san shou: Fen Xi Shi 卷上17b
詩 shi: 詠菊三首:白鶴翔: Yong ju san shou: Bai he xiang 卷上17b
詩 shi: 囑雁(二首): Zhu yan (er shou zhi yi) 卷上17b
詩 shi: 種梅: Zhong mei 卷上18a
詩 shi: 問梅: Wen mei 卷上18b
詩 shi: 折梅: Zhe mei 卷上19a
詩 shi: 悼梅: Dao mei 卷上19a
179 poem(s) (Page 1 of 4)<< | < | > | >> New Search

( Back )