Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Zhang Yunzi]

張允滋﹐清乾隆人﹐女﹐字滋蘭﹐號桃花僊子, 匠門女史﹐又名清溪﹐吳縣人(今江蘇吳縣)。Related Materials: 著有 《潮生閣集》。蘇州府志﹐吳中十子詩鈔﹐擷芳集﹐國朝閨秀正始集﹐吳中女士詩鈔﹐小黛軒論詩詩有著錄。有任兆麟序﹐龍鐸﹐江珠﹐沈纕﹐陸貞題辭﹐潘奕雋﹐戈培題詩﹐宋林跋。

Search the China Biographical Database for further information on Zhang Yunzi

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 張允滋 Zhang Yunzi ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 張允滋 Zhang Yunzi )
吳中女士詩鈔(清任兆麟輯,張滋蘭選)。清乾隆五十四年(1789)刻本
Wu zhong nü shi shi chao (edited by Ren Zhaolin, Qing dynasty)

    清溪詩稿﹕一卷 Qing xi shi gao: 1 juan - (All texts in this collection authored by 張允滋 Zhang Yunzi )
    愛蘭詩鈔﹕一卷 Ai lan shi chao: 1 juan - (All texts in this collection authored by 張允滋 Zhang Yunzi )
歷代名媛書簡:八卷(民國王秀琴編集,胡文楷選訂)。商務印書館發行, 中華民國三十年(1941)四月初版
Li dai ming yuan shu jian: 8 juan (Compiled by Wang Xiuqin and edited by Hu Wenkai, Republican period)
- (All texts in this collection authored by 張允滋 Zhang Yunzi )
[ remarks and biographies on 張允滋 Zhang Yunzi ]
《歷代婦女著作考》 P. 508 著錄 作者: 胡文楷
清溪詩稿序 Qingxi shi gao xu  作者/Author﹕ 任兆麟 Ren Zhaolin
戊申冬月題匠門女史詩集 Wu shen dong yue ti Jiamen nü shi shi ji  作者/Author﹕ 龍鐸 Long Duo
清溪詩集題詞 Qingxi shi ji ti ci  作者/Author﹕ 江珠 Jiang Zhu
讀松陵任夫人春日閒居詩即次原韻奉寄(四首) Du Songling Ren fu ren chun ri xian ju shi ji ci yuan yun feng ji  作者/Author﹕ 江珠 Jiang Zhu
書寄清溪張姊滋蘭夫人 Shu ji Qingxi Zhang zi Zilan fu ren  作者/Author﹕ 沈纕 Shen Xiang
讀清溪夫人詩稿集唐句四首錄正 Du Qingxi fu ren shi gao ji Tang ju si shou lu zheng  作者/Author﹕ 沈纕 Shen Xiang
題清溪叔母詩後 Ti Qingxi shu mu shi hou  作者/Author﹕ 任璋 Ren Zhang
宋林跋 Song Lin ba  作者/Author﹕ 宋林 Song Lin
懷清溪夫人並呈林屋先生 Huai Qingxi fu ren bing cheng Linwu xian sheng  作者/Author﹕ 王瓊 Wang Qiong
題吳中十子詩詞呈清溪夫人 Ti Wu zhong shi zi shi ci cheng Qingxi fu ren  作者/Author﹕ 王瓊 Wang Qiong
論張允滋詩 Lun Zhang Yunzi shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
張允滋[略傳] Zhang Yunzi [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu
論張允滋 Lun Zhang Yunzi  作者/Author﹕ 沈善寶 Shen Shanbao
張允滋 Zhang Yunzi  作者/Author﹕ 王秀琴 Wang Xiuqin
[ Correspondence, etc. ]
懷清溪張夫人 Huai Qingxi Zhang fu ren  作者﹕李媺 Li Mei
和清溪姊春日閒居韻(錄一) He Qingxi zi Chun ri xian ju yun (lu yi)  作者﹕江珠 Jiang Zhu
夜誦清溪詩作 Ye song Qingxi shi zuo  作者﹕陸珍 Lu Zhen
和清溪秋夜韻 He Qingxi qiu ye yun  作者﹕江珠 Jiang Zhu
步清溪賢姊留贈元韻 Bu Qingxi xian zi liu zeng yuan yun  作者﹕江珠 Jiang Zhu
寄贈清溪夫人集唐 Ji zeng Qingxi fu ren ji Tang  作者﹕沈纕 Shen Xiang
送別清溪夫人 Song bie Qingxi fu ren  作者﹕沈纕 Shen Xiang
獨夜聞笛懷清溪伯姊 Du ye wen di huai Qingxi bo zi  作者﹕沈纕 Shen Xiang
秋夜閒步寄清溪夫人 Qiu ye xian bu ji Qingxi fu ren  作者﹕沈纕 Shen Xiang
春日寄懷清溪夫人(三首) Chun ri ji huai Qingxi fu ren  作者﹕沈纕 Shen Xiang
奉答清溪伯姊夫人元韻 Feng da Qingxi bo zi fu ren yuan yun  作者﹕沈纕 Shen Xiang
清平樂 Qing ping le  作者﹕沈纕 Shen Xiang
酷相思 Ku xiang si  作者﹕沈纕 Shen Xiang
秋葉和清溪家姊韻 Qiu ye he Qingxi jia zi yun  作者﹕張芬 Zhang Fen
題清溪家姊詩稿後(二首) Ti Qingxi jia zi shi gao hou  作者﹕張芬 Zhang Fen
咏燕和清溪姊韻 Yong yan he Qingxi zi yun  作者﹕張芬 Zhang Fen
寄懷清溪夫人 Ji huai Qingxi fu ren  作者﹕尤澹僊 You Danxian
湖上泛舟同清溪夫人作 Hu shang fan zhou tong Qingxi fu ren zuo  作者﹕尤澹僊 You Danxian
奉柬清溪夫人即次韻 Feng jian Qingxi fu ren ji ci yun  作者﹕尤澹僊 You Danxian
春寒作簡清溪 Chun han zuo jian Qingxi  作者﹕尤澹僊 You Danxian
畫堂春 Hua tang chun  作者﹕尤澹僊 You Danxian
得清溪夫人詩却寄 De Qingxi fu ren shi que ji  作者﹕沈持玉 Shen Chiyu
廢圃同清溪作 Fei pu tong Qingxi zuo  作者﹕沈持玉 Shen Chiyu
和沈蕙孫姊秋夜聞笛懷清溪之作 He Shen Huisun zi Qiu ye wen di huai Qingxi zhi zuo  作者﹕沈持玉 Shen Chiyu
奉柬清溪夫人即次韻 Feng jian Qingxi fu ren ji ci yun  作者﹕沈持玉 Shen Chiyu
懷清溪張夫人並呈林屋吟榭諸女史 Huai Qingxi Zhang fu ren bing cheng Linwu Yinxie zhu nü shi  作者﹕王瓊 Wang Qiong
題吳中女士集再呈清溪夫人 Ti Wu zhong nü shi ji zai cheng Qingxi fu ren  作者﹕王瓊 Wang Qiong
寄吳中清溪任夫人啟 Ji Wu zhong Qingxi Ren fu ren qi  作者﹕王瓊 Wang Qiong
浣溪紗 Huan xi sha  作者﹕張芬 Zhang Fen
百字令 Bai zi ling  作者﹕陸瑛 Lu Ying
懷清溪任夫人 Huai Qingxi Ren fu ren  作者﹕李媺 Li Mei
采蓮曲同清溪作 Cai lian qu tong Qingxi zuo  作者﹕李媺 Li Mei
采蓮曲同清溪作其二 Cai lian qu tong Qingxi zuo qi er  作者﹕李媺 Li Mei
搗練子 Dao lian zi  作者﹕李媺 Li Mei
擬古柬清溪夫人 Ni gu jian Qingxi fu ren  作者﹕席慧文 Xi Huiwen
奉题清溪夫人诗稿却寄 Feng ti Qingxi fu ren shi gao que ji  作者﹕席慧文 Xi Huiwen
寄清溪夫人 Ji Qingxi fu ren  作者﹕席慧文 Xi Huiwen
月夜聞笛懷清溪夫人 Yue ye wen di huai Qingxi fu ren  作者﹕朱宗淑 Zhu Zongshu
遊澹園同表姨母清溪夫人作 You Dan yuan tong biao yi mu Qingxi fu ren zuo  作者﹕朱宗淑 Zhu Zongshu
讀清溪表姨母詩稿賦呈 Du Qingxi biao yi mu shi gao fu cheng  作者﹕朱宗淑 Zhu Zongshu
和清溪夫人春日閒居韻却寄 He Qingxi fu ren chun ri xian ju yun que ji  作者﹕江珠 Jiang Zhu
(和清溪夫人春日閒居韻却寄)其二 (He Qingxi fu ren chun ri xian ju yun que ji) qi er  作者﹕江珠 Jiang Zhu
(和清溪夫人春日閒居韻却寄)其三 (He Qingxi fu ren chun ri xian ju yun que ji) qi san  作者﹕江珠 Jiang Zhu
(和清溪夫人春日閒居韻却寄)其四 (He Qingxi fu ren chun ri xian ju yun que ji) qi si  作者﹕江珠 Jiang Zhu
滿園花 Man yuan hua  作者﹕江珠 Jiang Zhu
清平樂 Qing ping le  作者﹕沈纕 Shen Xiang
酷相思 Ku xiang si  作者﹕沈纕 Shen Xiang
滿園花 Man yuan hua  作者﹕江珠 Jiang Zhu
搗練子 Dao lian zi  作者﹕李媺 Li Mei
秋葉和清溪姊韻 Qiu ye he Qingxi zi yun  作者﹕張芬 Zhang Fen
次清溪女史春日閒居元韻 Ci Qingxi nü shi Chun ri xian ju yuan yun  作者﹕江珠 Jiang Zhu
月夜聞笛懷清溪夫人 Yue ye wen di huai Qingxi fu ren  作者﹕朱宗淑 Zhu Zongshu
湖上泛舟同清溪夫人作 Hu shang fan zhou tong Qingxi fu ren zuo  作者﹕尤澹僊 You Danxian
春日寄懷清溪夫人二首 Chun ri ji huai Qingxi fu ren er shou  作者﹕沈纕 Shen Xiang
奉答清溪元韻 Feng da Qingxi yuan yun  作者﹕沈纕 Shen Xiang

[show texts (45 texts)]

( Back )