Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Fan Lian]

范漣﹐清道光咸豐人﹐女﹐字清宜﹐號佩湘﹐德化人(今江西九江)。Related Materials: 著有 佩香詩稿﹐織素軒詩集。江西通志﹐柳絮集﹐國朝閨閣詩鈔﹐小黛軒論詩詩有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Fan Lian

[show details]

[hide texts]
Writings of 范漣 Fan Lian﹕
In 國朝閨閣詩鈔﹕一百種一百卷(清蔡殿齊輯)。清道光二十四年(1844)刻本。 Guo chao gui ge shi chao: 100 zhong 100 juan (edited by Cai Dianqi, Qing dynasty)
詩 shi: 題萬篆卿夫人韻香書室圖應蔡槑盦先生屬: Ti Wan Zhuanqing fu ren Yun xiang shu shi tu ying Cai Meian xian sheng zhu 10.43a
詩 shi: 春日: Chun ri 10.43b
詩 shi: 江南歸舟: Jiang nan gui zhou 10.43b
詩 shi: 晚眺: Wan tiao 10.44a
詩 shi: 秋日: Qiu ri 10.44a
詩 shi: 暮春二首: Mu chun er shou 10.44b
詩 shi: 海棠: Hai tang 10.44b
詩 shi: 歸寧: Gui ning 10.45a
詩 shi: 憶問園弟妹: Yi Wenyuan di mei 10.45a
詩 shi: 空園二首: Kong yuan er shou 10.45a
詩 shi: 秋雨: Qiu yu 10.45b
詩 shi: 憶問園: Yi Wenyuan 10.45b
In 閨秀正始再續集(民國單士釐輯)。民國元年(1911)活字印本 Gui xiu zheng shi zai xu ji
詩 shi: 秋雨: qiu yu 四下.12b
13 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )