Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Error fetching poet info:
文靜玉﹐清乾隆嘉慶道光人﹐女﹐字湘霞﹐吳縣人(今江蘇吳縣)。Related Materials: 著有 《小停雲館詩鈔一卷》。杭州府志﹐國朝閨秀正始續集﹐小黛軒論詩詩有著錄。有頤道居士題詞。

Search the China Biographical Database for further information on

[show details]

[hide texts]
Writings of 文靜玉 ﹕
In 國朝閨秀正始續集﹕十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐輓詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十六年(1836)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi xu ji: 10 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, wan ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 文靜玉輓詞: Wen Jingyu wan ci 輓詞.6b
詩 shi: 碧城曲 : Bi cheng qu 9.20a
詩 shi: 四季閨咏效坡仙體 : Si ji gui yong xiao po xian ti 9.20b
詩 shi: 石湖泛月 : Shi Hu fan yue 9.21b
詩 shi: 寓居斷橋小樓當是黃皆令舊居也感賦一律 : Yu ju Duan qiao xiao lou dang shi Huang Jieling jiu ju ye gan fu yi lü 9.21b
詩 shi: 琴園月夜鼓琴 : Qin yuan yue ye gu qin 9.22a
詩 shi: 菊枕 : Ju zhen 9.22a
詩 shi: 由靈隱至韜光: You Lingyin zhi Taoguang 9.22b
詩 shi: 紅鸚鵡: Hong ying wu 9.22b
詩 shi: 杪欏花: Miao luo hua 9.22b
詩 shi: 隱仙庵六朝梅: Yin xian an liu chao mei 9.23a
In 歷代名媛文苑簡編:二卷(民國王秀琴編,胡文楷選訂)。商務印書館民國三十六年(1947)二月初版 Li da ming yuan wen yuan jian bian: 2 juan (edited by Wang Xiuqin, Hu Wenkai, Republican period)
文﹕銘 Wen: Ming: 茶壺銘: Cha hu ming Page 267
12 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )