Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Error fetching poet info:
曾宏蓮﹐清人﹐女﹐字靜香﹐德陽人(今四川德陽)。Related Materials: 著有 《瓣香閣詩鈔》﹑《國朝閨秀所知集》。綿竹縣志﹐國朝閨秀正始續集﹐小黛軒論詩詩有著錄。有楊上容序。

Search the China Biographical Database for further information on

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 曾宏蓮 ]
國朝閨秀正始續集﹕十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐輓詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十六年(1836)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi xu ji: 10 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, wan ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 曾宏蓮 )
[ remarks and biographies on 曾宏蓮 ]
《歷代婦女著作考》 P. 637 著錄 作者: 胡文楷
論曾宏蓮詩 Lun Zeng Honglian shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
曾宏蓮[略傳] Zeng Honglian [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu

[show texts (1 texts)]

( Back )