Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Gao Mei]

高篃﹐清嘉慶道光間人﹐女﹐字湘筠﹐元和人(今江蘇蘇州)。Related Materials: 著有 繡篋小集一卷。清史稿藝文志﹐蘇州府志﹐正始續集﹐遺硯樓小集﹐國朝閨閣詩鈔﹐(徐乃昌)閨秀詞鈔﹐國朝閨秀正始集﹐小黛軒論詩詩有著錄。有朱綬序。

Search the China Biographical Database for further information on Gao Mei

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 高篃 Gao Mei ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 高篃 Gao Mei )
國朝閨秀正始續集﹕十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐輓詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十六年(1836)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi xu ji: 10 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, wan ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 高篃 Gao Mei )
閨秀詞鈔﹕十六卷(清徐乃昌輯)。清宣統元年(1909)小檀欒室刻本。
Gui xiu ci chao: 16 juan (edited by Xu Naichang, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 高篃 Gao Mei )
國朝閨閣詩鈔﹕一百種一百卷(清蔡殿齊輯)。清道光二十四年(1844)刻本。
Guo chao gui ge shi chao: 100 zhong 100 juan (edited by Cai Dianqi, Qing dynasty)

    繡篋小集﹕一卷 Xiu qie xiao ji: 1 juan - (All texts in this collection authored by 高篃 Gao Mei )
林下雅音集﹕五種(淸冒俊輯)。淸光緖十年(1884)刻本。
Lin xia ya yin ji: 5 zhong (edited by Mao Jun, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 高篃 Gao Mei )
寫韻樓詩集: 五卷(清吳瓊仙撰)。道光十二年(1832)刊本
Xie yun lou shi ji: 5 juan (by Wu Qiongxian, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 高篃 Gao Mei )
珠來閣遺稿:一卷(清朱萼增撰),哀弦集:一卷(清徐錫第撰)。
Zhu lai ge yi gao:1 juan (by Zhu Ezeng, Qing Dynasty),Ai xian ji:1 juan (by Xu Yunmei, Qing Dynasty)
- (All texts in this collection authored by 高篃 Gao Mei )
[ remarks and biographies on 高篃 Gao Mei ]
《歷代婦女著作考》 P. 501 著錄 作者: 胡文楷
高篃[略傳] Gao Mei [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 徐乃昌 Xu Naichang
論高篃詩 Lun Gao Mei shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
高篃[略傳] Gao Mei [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 甘晉 Gan Jin
高篃[略傳] Gao Mei [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu
高篃[略傳] Gao Mei [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu
論高篃 Lun Gao Mei  作者/Author﹕ 沈善寶 Shen Shanbao
[ Correspondence, etc. ]
題高湘筠女史繡篋詩詞小集 Ti Gao Xiangyun nü shi Xiu qie shi ci xiao ji  作者﹕王淑 Wang Shu
高湘筠夫人輓辭(二首) Gao Xiangyun fu ren wan ci  作者﹕吳茝 Wu Chai
諭宮閨詩十三首和高湘筠女史 Lun Gong gui shi shi san shou he Gao Xiangyun nü shi  作者﹕汪端 Wang Duan
高湘筠夫人以陳葆文女士自書十二闌干詩遺墨索題率成三絕即柬湘筠 Gao Xiangyun fu ren yi Chen Baowen nü shi zi shu Shi er lan gan shi yi mo suo ti shuai cheng san jue ji jian Xiangyun  作者﹕汪端 Wang Duan
與徐丸如玖書并致陳靈簫筠湘高湘筠篃褚梅婷定計小娥埰 Yu Xu Wanru Jiu shu bing zhi Chen Lingxiao Yunxiang Gao Xiangyun Mei Chu Meiting Ding Ji Xiao'e Cai  作者﹕趙棻 Zhao Fen

[show texts (28 texts)]

( Back )