Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Wang Suwen]

王素雯﹐清嘉慶道光人﹐女﹐字雲仙﹐孝感人(今湖北孝感)。Related Materials: 著有 《綠窗吟稿四卷》。湖北通志﹐柳絮集﹐國朝閨閣詩鈔﹐國朝閨秀正始集﹐小黛軒論詩詩有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Wang Suwen

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 王素雯 Wang Suwen ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 王素雯 Wang Suwen )
國朝閨閣詩鈔﹕一百種一百卷(清蔡殿齊輯)。清道光二十四年(1844)刻本。
Guo chao gui ge shi chao: 100 zhong 100 juan (edited by Cai Dianqi, Qing dynasty)

    綠窗吟稿﹕一卷 Lü chuang yin gao: 1 juan - (All texts in this collection authored by 王素雯 Wang Suwen )
[ remarks and biographies on 王素雯 Wang Suwen ]
《歷代婦女著作考》 P. 238 著錄 作者: 胡文楷
論王素雯詩 Lun Wang Suwen shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
王素雯[略傳] Wang Suwen [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 甘晉 Gan Jin
王素雯[略傳] Wang Suwen [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu
[ Correspondence, etc. ]
題王雲仙女史綠窗吟藁 Ti Wang Yunxian nü shi Lü chuang yin gao  作者﹕譚紫瓔 Tan Ziying

[show texts (16 texts)]

( Back )