Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Liu Chunyi]

劉春儀﹐明人﹐女﹐字蘭隱﹐號菊窗女史﹐濱州人(今山東濱州)。Related Materials: 著有 《馡雪編》、《菊窻吟》﹑《菊窗詞》﹑《和雪吟》。濟南府志﹐國朝閨秀正始集﹐小黛軒論詩詩有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Liu Chunyi

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 劉春儀 Liu Chunyi ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 劉春儀 Liu Chunyi )
菊窗詩餘:一卷(明劉春儀撰)。清嘉慶七年(1802)刻本
Ju chuang shi yu:1 juan(by Liu Chunyi, Ming Dynasty)
- (All texts in this collection authored by 劉春儀 Liu Chunyi )
[ remarks and biographies on 劉春儀 Liu Chunyi ]
《歷代婦女著作考》 P. 194-195 著錄 作者: 胡文楷
論劉春儀詩 Lun Liu Chunyi shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
劉春儀[略傳] Liu Chunyi [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu

[show texts (11 texts)]

( Back )