Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Zhu Kui]

朱逵﹐清人﹐女﹐字虔齋﹐號海昌女史﹐海鹽人(今浙江海鹽)。Related Materials: 著有 《慈雲閣詩存一卷》。杭州府志﹐嘉興府志﹐擷芳集﹐國朝閨秀正始集﹐小黛軒論詩詩有著錄。有朱琰,陳克鋐序。

Search the China Biographical Database for further information on Zhu Kui

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 朱逵 Zhu Kui ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 朱逵 Zhu Kui )
慈雲閣詩存:一卷(清朱逵撰)。清乾隆三十年(1765)刻本
Ci yun ge shi cun:1 juan (by Zhu Kui, Qing Dynasty)
- (All texts in this collection authored by 朱逵 Zhu Kui )
[ remarks and biographies on 朱逵 Zhu Kui ]
《歷代婦女著作考》 P. 281 著錄 作者: 胡文楷
論朱逵詩 Lun Zhu Kui shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
朱逵[略傳] Zhu Kui [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu

[show texts (89 texts)]

( Back )