Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Error fetching poet info:
王蕙芳﹐清乾隆道光間人﹐女﹐字秋卿﹐震澤人(今江蘇吳江)。Related Materials: 著有 《瑤華仙館詩鈔賸稿》﹐《秋卿遺稿》。崑山胡氏書目﹐蘇州府志﹐吳江縣續志﹐鐵如意庵詩稿﹐國朝閨秀正始集﹐小黛軒論詩詩有著錄。有袁蒓識。

Search the China Biographical Database for further information on

[show details]

[hide texts]
Writings of 王蕙芳 ﹕
In 國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 和麗卿小姑作: He Liqing xiao gu zuo 12.20b
In 瑤華仙館詩鈔勝稾:一卷(清王蕙芳撰)。宣統元年(1909)刻本 Qiong hua xian guan shi chao sheng gao:1 juan (by Wang Huifang, Qing Dynasty)
詩 shi: 和麗娟花字韵(二首): He Lijuan hua zi yun (er shou) 詩鈔.1a
詩 shi: 題畫梅: Ti hua mei 詩鈔.1a
詩 shi: 病中: Bing zhong 詩鈔.1b
詩 shi: 題淑賢小姑遺照: Ti Shuxian xiao gu yi zhao 詩鈔.1b
詩 shi: 哭大嫂李儒人: Ku da sao Li ru ren 詩鈔.1b
詩 shi: 風雨即事: Feng yu ji shi 詩鈔.2a
詩 shi: 題江南春畫卷(二首): Ti Jiangnan chun hua juan (er shou) 詩鈔.2a
詩 shi: 題仿佛羅浮夢殘時(四首): Ti Fang fu luo fu meng can shi (si shou) 詩鈔.2b
詩 shi: 為陳秋史題亭角尋詩圖: Wei Chen Qiushi ti Ting jiao xun shi tu 詩鈔.3a
詩 shi: 送春: Song chun 詩鈔.3a
詩 shi: 接外子書: Jie wai zi shu 詩鈔.3a
詩 shi: 呈嬸氏何恭人: Cheng shen shi He gong ren 詩鈔.3b
詩 shi: 接外子蘭州安信誌喜: Jie wai zi Lanzhou an xin zhi xi 詩鈔.3b
詩 shi: 自喜病愈(二首): Zi xi bing yu (er shou) 詩鈔.4a
詩 shi: 偶成(二首): Ou cheng (er shou) 詩鈔.4a
詩 shi: 元旦作 二絕: Yuan dan zuo er jue 詩鈔.4b
詩 shi: 將之甘肅留別諸女伴: Jiang zhi Gansu liu bie zhu nv ban 詩鈔.4b
詩 shi: 泊京口: Bo Jingkou 詩鈔.4b
詩 shi: 西安遇盛夫人同寓半月仝赴蘭詩以贈之(二首): Xi'an yu Sheng fu ren tong yu ban yue tong fu Lan shi yi zeng zhi (er shou) 詩鈔.5a
詩 shi: 和外子七月七日家眷抵蘭誌喜之作(二首): He wai zi qi yue qi ri jia juan di Lan zhi xi zhi zuo (er shou) 詩鈔.5a
詩 shi: 中秋夜月: Zhong qiu ye yue 詩鈔.5b
詩 shi: 聽歌者阿芙度曲: Ting ge zhe Afu du qu 詩鈔.5b
詩 shi: 呈姑氏: Cheng gu shi 詩鈔.6a
詩 shi: 和麗卿小姑作: He Liqing xiao gu zuo 詩鈔.6b
25 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )