Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Error fetching poet info:
姚棲霞﹐清乾隆間人﹐女﹐吳江人(今江蘇吳江)。Related Materials: 著有 《翦春吟》。蘇州府志﹐擷芳集﹐國朝閨秀正始集﹐小黛軒論詩詩有著錄。有姚岱﹐朱春生序﹐郭麐﹐鄭璜﹐嚴達﹐嚴适﹐鮑桂星題詞﹐蔣成跋。

Search the China Biographical Database for further information on

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 姚棲霞 ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 姚棲霞 )
翦愁吟: 一卷(清姚棲霞撰)。清刻本
Jian chou yin:1 Juan (by Yao Qixia, Qing Dynasty)
- (All texts in this collection authored by 姚棲霞 )
[ remarks and biographies on 姚棲霞 ]
《歷代婦女著作考》 P. 419 著錄 作者: 胡文楷
論姚棲霞詩 Lun Yao Qixia shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
姚棲霞[略傳] Yao Qixia [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu

[show texts (29 texts)]

( Back )