Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Yushan Nüshi]

虞山女史﹐清人﹐女。國朝閨秀正始集有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Yushan Nüshi

[show details]

[hide texts]
Writings of 虞山女史 Yushan Nüshi﹕
In 國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 五色蝴蝶 (五首): Wu se hu die (wu shou) 補遺.27b
1 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )