Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Luo Qilan]

駱綺蘭(1756-1813後)﹐女﹐字佩香﹐號秋亭﹐句容人(今江蘇句容)。Related Materials: 著有 《聽秋軒詩集六卷》。清史稿藝文志﹐續江寧府志﹐晚晴簃詩匯﹐佩香詩畫﹐國朝閨閣詩鈔﹐國朝閨秀正始集﹐隨園女弟子詩選﹐小黛軒論詩詩﹐女世說有著錄。有袁枚﹐王文治﹐曾燠序。

Search the China Biographical Database for further information on Luo Qilan

[show details]

[hide texts]
Writings of 駱綺蘭 Luo Qilan﹕
In 隨園女弟子詩選﹕六卷(清袁枚輯)。淸嘉慶道光年間(1796-1850)坊刻巾箱本 Suiyuan nü di zi shi xuan: 6 juan (edited by Yuan Mei, Qing dynasty)
詩 shi: 登木末樓: Deng Mu mo lou 3.1a
詩 shi: 綠萼梅: Lü e mei 3.1a
詩 shi: 白桃花: Bai tao hua 3.1b
詩 shi: 春閨二首: Chun gui er shou 3.1b
詩 shi: 菊影: Ju ying 3.1b
詩 shi: 素心蘭: Su xin lan 3.1b
詩 shi: 西湖雜詠﹙五首﹚: Xi Hu za yong 3.2a
詩 shi: 登天平山憩中白: Deng Tianping Shan qi zhong bai 3.2a
詩 shi: 秋閨二首: Qiu gui er shou 3.2a
詩 shi: 夏夜納涼: Xia ye na liang 3.3a
詩 shi: 秋燈: Qiu deng 3.3a
詩 shi: 初春偶作: Chu chun ou zuo 3.3a
詩 shi: 千葉桃花盛開題壁一絕: Qian ye tao hua sheng kai ti bi yi jue 3.3a
詩 shi: 病起: Bing qi 3.3b
詩 shi: 隨園謁袁簡齋夫子﹙二首﹚: Suiyuan ye Yuan Jianzhai fu zi 3.3b
詩 shi: 題隨園雅集圖: Ti Suiyuan ya ji tu 3.4a
詩 shi: 將返潤州留別諸姊妹: Jiang fan Runzhou liu bie zhu zi mei 3.4a
詩 shi: 題簡齋夫子給假歸娶圖: Ti Jianzhai fu zi Gei jia gui qu tu 3.4a
詩 shi: 送簡齋夫子歸金陵二首: Song Jianzhai fu zi gui Jinling er shou 3.4b
詩 shi: 秋夜偶成: Qiu ye ou cheng 3.4b
詩 shi: 擬玉溪生燕臺四首之一: Ni Yu Xisheng Yan tai si shou zhi yi 3.4b
詩 shi: 女伴中有以香奩雜詠見示者戲為廣之得三首﹕脂: Nü ban zhong you yi xiang lian za yong jian shi zhe xi wei guang zhi de san shou: Zhi 3.5a
詩 shi: 女伴中有以香奩雜詠見示者戲為廣之得三首﹕釧: Nü ban zhong you yi xiang lian za yong jian shi zhe xi wei guang zhi de san shou: Chuan 3.5a
詩 shi: 晚泊龍潭: Wan bo Long tan 3.5a
詩 shi: 女伴中有以香奩雜詠見示者戲為廣之得三首﹕釵: Nü ban zhong you yi xiang lian za yong jian shi zhe xi wei guang zhi de san shou: Chai 3.5a
詩 shi: 謝繡佛夫人暨令姪女蓮艇夫人題秋燈課女圖: Xie Xiufo fu ren ji ling zhi nü Lianting fu ren ti Qiu deng ke nü tu 3.5b
詩 shi: 花朝遲隨園夫子不至: Hua zhao chi Suiyuan fu zi bu zhi 3.5b
詩 shi: 登茅山絕頃: Deng Mao Shan jue qing 3.6a
詩 shi: 玉晨觀: Yu chen guan 3.6a
詩 shi: 烟隴探梅: Yan long tan mei 3.6b
詩 shi: 蕉陰茗話: Jiao yin ming hua 3.6b
詩 shi: 宿華陽洞衣雲閣題壁: Su Hua yang dong Yi yun ge ti bi 3.6b
詩 shi: 柘塘春步: Zhe tang chun bu 3.6b
詩 shi: 重過揚州舊宅二首: Chong guo Yangzhou jiu zhai er shou 3.7a
詩 shi: 舟泊高詠樓荷花更盛再得一首: Zhou bo Gao yong lou he hua geng sheng zai de yi shou 3.7a
詩 shi: 寄懷鮑茞香夫人: Ji huai Bao Chenxiang fu ren 3.7a
詩 shi: 夜靜聞隣家對奕: Ye jing wen lin jia dui yi 3.7b
詩 shi: 月夜對奕: Yue ye dui yi 3.7b
詩 shi: 吳門陳竹士以其亡室金孺人手書詩幅見贈孺人名逸字纖纖詩才冠絕一時今春病卒﹙二首﹚: Wumen Chen Zhushi yi qi wang shi Jin ru ren shou shu shi fu jian zeng ru ren ming Yi zi Xianxian shi cai guan jue yi shi jin chun bing zu 3.7b
詩 shi: 女游仙詩﹙四首﹚: Nü you xian shi 3.8a
詩 shi: 侍夢樓師暨達有夫人餐英閣看菊: Shi meng lou shi ji Dayou fu ren Can ying ge kan ju 3.8b
詩 shi: 人日焦山探梅歸舟口號時賓谷都轉邀夢樓師及諸名士亦有斯遊見示佳什六首因題於後(二首): Ren ri Jiao Shan tan mei gui zhou kou hao shi Bingu du zhuan yao Menglou shi ji zhu ming shi yi you si you jian shi jia shi liu shou yin ti yu hou 3.8b
In 國朝閨閣詩鈔﹕一百種一百卷(清蔡殿齊輯)。清道光二十四年(1844)刻本。 Guo chao gui ge shi chao: 100 zhong 100 juan (edited by Cai Dianqi, Qing dynasty)
詩 shi: 小松吟: Xiao song yin 7.36a
詩 shi: 趙忠毅公鐵如意歌: Zhao zhong yi gong Tie ru yi ge 7.36b
詩 shi: 孤山謁林處士墓: Gu shan ye Lin chu shi mu 7.37a
詩 shi: 花朝前二日將歸金陵留別左畹鄉夫人: Hua zhao qian er ri jiang gui Jinling liu bie Zuo Wanxiang fu ren 7.37a
詩 shi: 寄懷鮑茝香夫人: Ji huai Bao Chaixiang fu ren 7.37b
詩 shi: 答趙甌北先生: Da Zhao Oubei xian sheng 7.38a
詩 shi: 白秋海棠: Bai qiu hai tang 7.38a
詩 shi: 送介亭伯父歸金陵: Song Jieting bo fu gui Jinling 7.38b
642 poem(s) (Page 1 of 13)<< | < | > | >> New Search

( Back )