Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Shuai Hanjie]

帥翰階﹐清乾隆人﹐女﹐字蘭娟﹐奉新人(今江西奉新)。Related Materials: 著有 綠蔭紅雨軒詩鈔。小黛軒論詩詩﹐國朝閨閣詩鈔﹐國朝閨秀正始集有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Shuai Hanjie

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 帥翰階 Shuai Hanjie ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 帥翰階 Shuai Hanjie )
國朝閨閣詩鈔﹕一百種一百卷(清蔡殿齊輯)。清道光二十四年(1844)刻本。
Guo chao gui ge shi chao: 100 zhong 100 juan (edited by Cai Dianqi, Qing dynasty)

    綠陰紅雨軒詩鈔﹕一卷 Lü yin hong yu xuan shi chao: 1 juan - (All texts in this collection authored by 帥翰階 Shuai Hanjie )
[ remarks and biographies on 帥翰階 Shuai Hanjie ]
《歷代婦女著作考》 P. 425 著錄 作者: 胡文楷
論帥翰階詩 Lun Shuai Hanjie shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
帥翰階[略傳] Shuai Hanjie [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 甘晉 Gan Jin
帥翰階[略傳] Shuai Hanjie [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu

[show texts (15 texts)]

( Back )